intersection là gì

Dạng không chỉ có ngôi
Động kể từ nguyên vẹn mẫu to intersect
Phân kể từ hiện tại tại intersecting
Phân kể từ vượt lên khứ intersected
Dạng chỉ ngôi
số ít nhiều
ngôi thứ nhất thứ hai thứ ba thứ nhất thứ hai thứ ba
Lối trình bày I you/thou¹ he/she/it/one we you/ye¹ they
Hiện tại intersect intersect hoặc intersectest¹ intersects hoặc intersecteth¹ intersect intersect intersect
Quá khứ intersected intersected hoặc intersectedst¹ intersected intersected intersected intersected
Tương lai will/shall² intersect will/shall intersect hoặc wilt/shalt¹ intersect will/shall intersect will/shall intersect will/shall intersect will/shall intersect
Lối cầu khẩn I you/thou¹ he/she/it/one we you/ye¹ they
Hiện tại intersect intersect hoặc intersectest¹ intersect intersect intersect intersect
Quá khứ intersected intersected intersected intersected intersected intersected
Tương lai were to intersect hoặc should intersect were to intersect hoặc should intersect were to intersect hoặc should intersect were to intersect hoặc should intersect were to intersect hoặc should intersect were to intersect hoặc should intersect
Lối mệnh lệnh you/thou¹ we you/ye¹
Hiện tại intersect let’s intersect intersect
  1. Cách phân chia động kể từ cổ.
  2. Thường trình bày will; chỉ trình bày shall nhằm nhấn mạnh vấn đề. Ngày xưa, ở thứ bực nhất, thông thường trình bày shall và chỉ trình bày will nhằm nhấn mạnh vấn đề.