bài tập gọi tên ankan


Dạng bài xích tập luyện về đồng phân, gọi thương hiệu Ankan, Xicloankan

Với Dạng bài xích tập luyện về đồng phân, gọi thương hiệu Ankan, Xicloankan Hoá học tập lớp 11 bao gồm khá đầy đủ cách thức giải, ví dụ minh họa và bài xích tập luyện trắc nghiệm với lời nói giải cụ thể sẽ hỗ trợ học viên ôn tập luyện, biết phương pháp thực hiện dạng bài xích tập luyện đồng phân, gọi thương hiệu Ankan, Xicloankan kể từ cơ đạt điểm trên cao vô bài xích đua môn Hoá học tập lớp 11.

Dạng bài xích tập luyện về đồng phân, gọi thương hiệu Ankan, Xicloankan

Bạn đang xem: bài tập gọi tên ankan

A. Bài tập luyện tự động luận

Bài 1: Số đồng phân kết cấu mạch hở ứng với công thức phân tử C5H12

Hướng dẫn:

Hóa học tập lớp 11 | Lý thuyết và Bài tập luyện Hóa học tập 11 với đáp án

⇒ 3 đồng phân

Bài 2: Số đồng phân kết cấu mạch hở ứng với công thức phân tử C6H14

Hướng dẫn:

Hóa học tập lớp 11 | Lý thuyết và Bài tập luyện Hóa học tập 11 với đáp án

⇒5 đồng phân

Bài 3: Hợp hóa học (CH3)2CHCH2CH2CH3 mang tên gọi là

Hướng dẫn:

2- metylpentan

Bài 4: Viết CTCT những hóa học mang tên gọi sau :

a) 4-etyl-3,3-đimetylhexan

b) 1-brom-2-clo-3-metylpentan

c) 1,2-điclo-3-metylbutan

d) 2,2,3-trimetylpentan.

Hướng dẫn:

a. CH3-CH2-C(CH3)2-CH(C2H5)-CH2-CH3

b. CH2Br-CHCl-CH(CH3)-CH2-CH3

c. CH2Cl-CHCl-CH(CH3)-CH3

d. CH3-C(CH3)2-CH(CH3)-CH2-CH3

Hay lắm đó

B. Bài tập luyện trắc nghiệm

Bài 1: Công thức tổng quát mắng của ankan là

A. CnHn+2        B. CnH2n+2        C. CnH2n        D. CnH2n-2.

Lời giải:

Đáp án: B

Bài 2: Dãy này tại đây chỉ bao gồm những hóa học nằm trong sản phẩm đồng đẳng của metan.

A. C2H2, C3H4, C4H6, C5H8        B. CH4, C2H2, C3H4, C4H10

C. CH4, C2H6, C4H10, C5H12        D. C2H6, C3H8, C5H10, C6H12

Lời giải:

Đáp án: C

Bài 3: Có từng nào đồng phân kết cấu mạch hở với công thức phân tử C5H12?

A. 6        B. 4        C. 5        D. 3

Xem thêm: cloudemulator

Lời giải:

Đáp án: D

Bài 4: Ankan X với công thức phân tử C5H12. Clo hóa X, nhận được 4 thành phầm dẫn xuất monoClo. Tên gọi của X là

A. 2,2-đimetylprotan        B. 2- metylbutan

C. pentan        D. 2- đimetylpropan

Lời giải:

Đáp án: B

Bài 5: Ankan X với công thức phân tử C6H14. Clo hóa X, nhận được 4 thành phầm dẫn xuất monoClo. Tên gọi của X là

A. 2,2-đimetylbutan        B. 2- metylpentan

C. hexan        D. 3- metylpentan

Lời giải:

Đáp án: D

Bài 6: CTCT này tại đây mang tên gọi là: isopentan

A. C(CH3)3

B. CH3CH2CH(CH3)CH3

C. CH3CH2CH(CH3)CH2CH3

D. CH3CH(CH3)CH2CH2CH3

Lời giải:

Đáp án: B

Bài 7: Hợp hóa học cơ học X mang tên gọi là: 2 - Clo - 3 - metylpentan. Công thức kết cấu của X là:

A. CH3CH2CH(Cl)CH(CH3)2

B.CH3CH(Cl)CH(CH3)CH2CH3

C. CH3CH2CH(CH3)CH2CH2Cl

D.CH3CH(Cl)CH2CH(CH3)CH3

Lời giải:

Đáp án: B

Hay lắm đó

Bài 8: Ankan (CH3)2CHCH2C(CH3)3 mang tên gọi là

A. 2,2,4-trimetylpentan

B. 2,2,4,4-tetrametytan

C. 2,4,4-trimetyltan

Xem thêm: thẻ bài pokemon hiếm nhất thế giới

D. 2,4,4,4-tetrametylbutan

Lời giải:

Đáp án: A