serial là gì

/´siəriəl/

Thông dụng

Tính từ

Theo từng sản phẩm, theo gót từng sản phẩm, theo gót từng chuỗi, theo gót loại tự
Ra theo gót từng số (truyện in bên trên báo)
serial rights
bản quyền về truyện in theo gót từng số
Ra từng kỳ (tạp chí)

Danh từ

Truyện đi ra từng số
Tạp chí

Chuyên ngành

Toán & tin cẩn

theo loại tự
tuần tự
bit serial
truyền tuần tự động bit
bit serial form
dạng tuần tự động bit
bit-serial transfer
sự gửi bit tuần tự
serial access
sự truy nhập tuần tự
serial access device
thiết bị truy nhập tuần tự
serial access memory
bộ lưu giữ truy nhập tuần tự
serial access memory
bộ lưu giữ truy vấn tuần tự
serial access storage
bộ lưu giữ truy nhập tuần tự
serial accumulator
bộ nằm trong tuần tự
serial by bit
tuần tự động từng bit
serial by character
tuần tự động từng ký tự
serial by word
tuần tự động từng từ
serial thẻ reader
bộ gọi phiếu tuần tự
serial connector
bộ nối tuần tự
serial device
thiết bị (thực hiện nay chức năng) tuần tự
serial digital computermay
máy tính số tuần tự
serial digital output
đầu đi ra số tuần tự
serial file
tệp tuần tự
serial file
tập tin cẩn tuần tự
serial input/output
nhập/xuất tuần tự
serial input/output
vào/ đi ra tuần tự
serial operation
hoạt động tuần tự
serial operation
sự sinh hoạt tuần tự
serial operation
sự thao tác tuần tự
serial operation
thao tác tuần tự
serial processing
sự xử lý tuần tự
serial processor
bộ xử lý tuần tự
serial programming
sự thiết kế tuần tự
serial search
sự lần kiếm tuần tự
serial sort
sự bố trí tuần tự
serial transfer
sự truyền tuần tự
serial transmission
sự truyền tiếp nối đuôi nhau (tuần tự)
serial transmission
sự truyền tuần tự
SNAK (serialnumber activation key)
khóa kích hoạt số tuần tự
universal serial bus (USB)
đường truyền dẫn tuần tự động nhiều năng
USB (universalserial bus)
đường truyền dẫn tuần tự động nhiều năng

Xây dựng

theo loạt
theo sêri

Y học

theo từng sản phẩm, từng sản phẩm liên tiếp

Kỹ thuật cộng đồng

chuỗi
principle over the serial convergence
nguyên lý quy tụ so với chuỗi số
serial correlation coefficient
hệ số đối sánh (chuỗi sản phẩm loạt)
serial correlation coefficient
hệ số đối sánh chuỗi
serial number of radio telegram
số chuỗi của bức năng lượng điện báo vô tuyến
serial representation
biểu thao diễn chuỗi
liên tiếp
serial behavior
động thái liên tiếp
serial carry
nhớ liên tiếp
loạt
serial correlation coefficient
hệ số đối sánh (chuỗi sản phẩm loạt)
serial production
sản xuất sản phẩm loạt
hàng loạt
serial correlation coefficient
hệ số đối sánh (chuỗi sản phẩm loạt)
serial production
sản xuất sản phẩm loạt
nối tiếp
bit serial form
dạng tiếp nối đuôi nhau bit
bit-serial transfer
sự gửi bit nối tiếp
Block Serial Tunnel (BSTUN)
đường hầm tiếp nối đuôi nhau theo gót khối
byte-serial transmission
sự truyền tiếp nối đuôi nhau byte
Compressed Serial Line Interface Protocol [Internet] (CompressedSerial Link Internet protocol) (CSLIP)
Giao thức Internet tuyến tiếp nối đuôi nhau được nén
Fast Serial Interface Processor (FSIP)
bộ xử lý hình mẫu tiếp nối đuôi nhau nhanh
high tốc độ serial interface
giao diện tiếp nối đuôi nhau vận tốc cao
High Speed Serial Interface (ANSI) (HSSI)
Giao diện tiếp nối đuôi nhau vận tốc cao (ANSI)
High-Speed Serial Interface (HSSI)
giao diện tiếp nối đuôi nhau vận tốc cao-HSSI
Multi-Channel Buffered Serial Port (MCBSP)
cửa tiếp nối đuôi nhau đệm nhiều kênh
parallel input serial output (PISO)
nhập tuy vậy song xuất nối tiếp
parallel-serial computer
máy tính tuy vậy song-nối tiếp
parallel-serial converter
bộ tiếp nối đuôi nhau hóa
PISO (parallelinput serial output)
nhập tuy vậy song-xuất nối tiếp
Programmable Serial Interface (PSI)
giao diện tiếp nối đuôi nhau hoàn toàn có thể lập trình
SCI (serialcommunications interface)
giao diện truyền thông nối tiếp
SDF (serialdata field)
trường tài liệu nối tiếp
serial access
sự truy nhập nối tiếp
serial access
truy cập nối tiếp
serial access memory
bộ lưu giữ truy vấn nối tiếp
serial accumulator
bộ nằm trong nối tiếp
serial accumulator
bộ thu thập nối tiếp
serial adapter
bộ tương mến nối tiếp
serial adder
bộ nằm trong nối tiếp
serial addition
cộng nối tiếp
serial addition
phép nằm trong nối tiếp
serial behavior
hành vi nối tiếp
serial behaviour
hành vi nối tiếp
serial bit
bit nối tiếp
serial cable
cáp nối tiếp
serial cable connector
đầu nối cáp nối tiếp
serial thẻ reader
bộ gọi bìa nối tiếp
serial communications
truyền thông nối tiếp
Serial Communications Controllers (SCC)
các cỗ tinh chỉnh truyền thông nối tiếp
serial communications interface (SCI)
giao diện truyền thông nối tiếp
serial computer
máy tính nối tiếp
serial connection
kết nối nối tiếp
serial correlation
sự đối sánh nối tiếp
serial data field (SDF)
trường tài liệu nối tiếp
Serial Data Loop (SDL)
vòng tài liệu nối tiếp
serial data transmissions
sự truyền tài liệu nối tiếp
serial digital computermay
máy tính số nối tiếp
serial dot character printer
máy in ký tự động điểm nối tiếp
serial file
tập tin cẩn nối tiếp
serial full adder
bộ nằm trong tiếp nối đuôi nhau toàn phần
serial full subtracter
bộ trừ tiếp nối đuôi nhau toàn phần
serial half adder
bộ nằm trong tiếp nối đuôi nhau chào bán phần
serial half subtracter
bộ trừ tiếp nối đuôi nhau chào bán phần
Serial in , parallel out (SIPO)
vào tiếp nối đuôi nhau , đi ra tuy vậy song
Serial input / output (SIO)
đầu vô / Đầu đi ra nối tiếp
Serial Input data (SID)
dữ liệu nguồn vào nối tiếp
serial input-parallel output (SIPO)
nhập nối tiếp-xuất tuy vậy song
serial input-parallel output (SIPO)
vào nối tiếp-ra tuy vậy song
serial input-serial output (SISO)
nhập nối tiếp-xuất nối tiếp
serial input-serial output (SISO)
vào nối tiếp-ra nối tiếp
serial input/output (SIO)
nhập/ xuất nối tiếp
serial input/output (SIO)
vào/ đi ra nối tiếp
serial interface
dao diện nối tiếp
serial interface
ghép nối tiếp
serial interface
giao diện nối tiếp
serial interface
giao nối tiếp tiếp
serial interface adaptor (SIA)
bộ điều phù hợp hình mẫu nối tiếp
serial interface adaptor (SIA)
bộ thích nghi hình mẫu nối tiếp
Serial interface Processor (SIP)
bộ xử lý hình mẫu nối tiếp
serial key
phím nối tiếp
serial line
đường chạc nối tiếp
serial line
thao tác nối tiếp
serial line
tuyến nối tiếp
Serial Line Internet Protocol (SLIP)
giao thức Internet đàng chạc nối tiếp
Serial Line Internet Protocol (SLIP)
giao thức Internet tuyến nối tiếp
serial machine
máy hiệu quả nối tiếp
serial memory
bộ lưu giữ nối tiếp
serial mode
chế chừng nối tiếp
serial mode
kiểu nối tiếp
serial mouse
chuột nối tiếp
serial networks
các mạng nối tiếp
serial number
số nối tiếp
serial operation
hoạt động nối tiếp
serial operation
thao tác nối tiếp
serial pointing device
thiết bị trỏ nối tiếp
serial port
cổng nối tiếp
serial port mode (SMOD)
chế chừng cổng nối tiếp
serial printer
máy in nối tiếp
serial processing
sự xử lý nối tiếp
serial processor
bộ xử lý nối tiếp
serial programming
sự thiết kế nối tiếp
serial punch
máy đục một lỗ nối tiếp
serial reader
bộ gọi nối tiếp
serial rudders
cánh láy phía nối tiếp
serial storage
bộ tàng trữ nối tiếp
serial storage
bộ lưu giữ nối tiếp
Serial Storage Architecture (SSA)
kiến trúc bộ lưu trữ nối tiếp
serial subtracter
bộ trừ nối tiếp
serial trackball
bóng xoay nối tiếp
serial transfer
sự gửi nối tiếp
serial transfer
truyền loại nối tiếp
serial transmission
sự truyền tiếp nối đuôi nhau (tuần tự)
serial transmission
truyền nối tiếp
serial-parallel
nối tiếp-song song
serial-parallel converter
bộ quy đổi (dữ liệu) kể từ tiếp nối đuôi nhau quý phái tuy vậy song
serial-parallel converter
bộ gửi nối tiếp-song song
SIA (serialinterface adaptor)
bộ điều phù hợp hình mẫu nối tiếp
SIA (SerialInterface Adaptor)
chíp hình mẫu nối tiếp
SIO (serialinput/output)
nhập/ xuất nối tiếp
SIO (serialinput/output)
vào/ đi ra nối tiếp
SIPO (serialinput-parallel output)
nhập nối tiếp-xuất tuy vậy song
SIPO (serialinput-parallel output)
vào nối tiếp-ra tuy vậy song
SISO (serialinput-serial output)
nhập nối tiếp-xuất nối tiếp
SISO (serialinput-serial output)
vào nối tiếp-ra nối tiếp
SLIP (SerialLine Internet Protocol)
giao thức Internet đàng chạc nối tiếp
SMOD (serialport mode)
chế chừng cổng nối tiếp
SSA (serialStorage Architecture)
kiến trúc bộ lưu trữ nối tiếp
universal serial bus (USB)
buýt tiếp nối đuôi nhau nhiều năng
Universal Serial Bus (USB)
buýt tiếp nối đuôi nhau vạn năng
USB (universalserial bus)
buýt tiếp nối đuôi nhau nhiều năng

Các kể từ liên quan

Từ đồng nghĩa

adjective
consecutive , continual , continued , continuing , ensuing , following , going on , sequent , sequential , succedent , succeeding , successional , successive , subsequent , chronological , ordered , recurring , seriatim

Từ trái khoáy nghĩa