so sánh hơn của far

Cấu trúc đối chiếu rộng lớn vô giờ Anh là vô nằm trong cần thiết, vậy nhằm lần hiểu cấu trúc đối chiếu rộng lớn của Far vô giờ Anh thì chúng ta hãy nằm trong Studytienganh.vn lần hiểu tăng kiến thức và kỹ năng đối chiếu rộng lớn nhé!

I. Cấu trúc đối chiếu rộng lớn của Far

Trong cấu hình đối chiếu rộng lớn của Far, Far là tính kể từ bất quy tắc nên những lúc dùng cấu hình tao nên gửi quý phái Further hoặc Farther.

Bạn đang xem: so sánh hơn của far

so sánh hơn của far

( Hình hình họa minh họa cấu hình so sánh hơn của far)

1.Cấu trúc đối chiếu ngang bằng

CÔNG THỨC:

S + V + as + (adj/ adv) + as 

Ví dụ:

+ I’m as good in Math as in science.

2. Cấu trúc đối chiếu hơn

CÔNG THỨC:

Nếu kể từ chỉ có một âm tiết: ADJ/ADV + đuôi -er + than

Nếu kể từ đem 2 âm tiết trở lên: more + ADJ/ADV + than

- short – shorter (She is shorter phàn nàn mạ.)

- high – higher (This house is higher phàn nàn that house.)

- clever – cleverer (Your son is cleverer phàn nàn mine.)

3. So sánh nhất

CÔNG THỨC:

Tính/ trạng kể từ ngắn

+ S + V + the + adj/advngắn- est

Tính/ trạng kể từ dài

+ S + V + the most + adj/advdài

Ví dụ:

This is the longest xế hộp in the world. 

Đây là con xe nhiều năm nhất bên trên trái đất.

Một số tính từ/ trạng kể từ bất quy tắc

Tính/ Trạng từ

So sánh rộng lớn nhất

Nghĩa

Good/ well

The best

Tốt nhất

Bad/ badly

The worst

Tệ nhất

Little

The least

Ít nhất

Much/ many

The most

Nhiều nhất

Far

The farthest/ the furthest

Xa nhất

4. So sánh kém

CẤU TRÚC:

S + V + less + adj/adv + phàn nàn + noun/pronoun

= S + V + not as + adj/adv + as + noun/pronoun

Ví dụ:

+ This book is less interesting phàn nàn that book. 

Quyển truyện này không nhiều thú vị rộng lớn quyển truyện bại liệt.

5. So sánh xoàng xĩnh rộng lớn với danh từ

so sánh hơn của far

( Hình hình họa về cấu hình đối chiếu vô giờ Anh) 

+ Danh kể từ kiểm đếm được (Countable noun):

S + V + fewer + plural noun + phàn nàn + noun/pronoun

Ví dụ:

I bought fewer cakes phàn nàn my brother. 

Tôi vẫn mua sắm không nhiều bánh rộng lớn anh trai tôi.

+ Danh kể từ ko kiểm đếm được (Uncountable noun):

S + V + less + uncountable noun + phàn nàn + noun/pronoun/ clause

Ví dụ:

I have less spare time phàn nàn Lan

Tôi đem không nhiều thời hạn rảnh rộng lớn Lan

II. Bài luyện ví dụ

so sánh hơn của far

( Hình hình họa minh họa về bài xích luyện đối chiếu hơn)

Exercise 1: Điền vô vị trí trống rỗng dạng trúng của đối chiếu rộng lớn. 

 • Cats are ………… (intelligent) phàn nàn rabbits.
 •  
 • Lana is…………… (old) phàn nàn John.
 •  
 • China is far ………… (large) phàn nàn the UK.
 •  
 • My garden is a lot ………………. (colorful) phàn nàn this park.
 •  
 • Helen is …………… (quiet) phàn nàn her sister.
 •  
 • My Geography class is ……………. (boring) phàn nàn my Math class.
 •  
 • My Class is …………. (big) phàn nàn yours.
 •  
 • The weather this autumn is even ……………… (bad) phàn nàn last autumn.
 •  
 • This box is ……………… (beautiful) phàn nàn that one.
 •  
 • A holiday by the mountains is ……………….(good) phàn nàn a holiday in the sea.

Đáp án

1- more intelligent

2- older

3- larger

4- more colourful

5- quieter

6- more boring

7- bigger

8- worse

9- more beautiful

10- better

Excercise 2: Chọn đáp án đúng

 • I think Thủ đô New York is more expensive/expensiver phàn nàn Pari. 
 •  
 • Is the North Sea more big/bigger phàn nàn the Mediterranean Sea? 
 •  
 • Are you a better/good job phàn nàn your sister? 
 •  
 • My mom’s funny/funnier phàn nàn your mom! 
 •  
 • Crocodiles are more dangerous than/ as fish.
 •  
 • Math is badder/worse phàn nàn chemistry.
 •  
 • Cars are much more safer/much safer phàn nàn motorbikes.
 •  
 • Australia is far/further hotter phàn nàn Ireland.
 •  
 • It is strange but often a coke is more expensive/ expensiver phàn nàn a beer.
 •  
 • Non-smokers usually live more long/longer phàn nàn smokers.

Đáp án

1- expensive

2- bigger

3- better

4- funnier

5- than

6- worse

7- much safer

8- far

9- expensive

10- longer.

Exercise 3: Điền vô vị trí trống rỗng dạng trúng của đối chiếu rộng lớn.

 • Cats are ………… (intelligent) phàn nàn rabbits.
 •  
 • Lana is…………… (old) phàn nàn John.
 •  
 • China is far ………… (large) phàn nàn the UK.
 •  
 • My garden is a lot ………………. (colourful) phàn nàn this park.
 •  
 • Helen is …………… (quiet) phàn nàn her sister.
 •  
 • My Geography class is ……………. (boring) phàn nàn my Math class.
 •  
 • My Class is …………. (big) phàn nàn yours.
 •  
 • The weather this authumn is even ……………… (bad) phàn nàn last authumn.
 •  
 • This box is ……………… (beautiful) phàn nàn that one.
 •  
 • A holiday by the mountains is ……………….(good) phàn nàn a holiday in the sea.
 •  

Đáp án:

1- more intelligent

2- older

3- larger

4- more colourful

5- quieter

6- more boring

7- bigger

8- worse

9- more beautiful

10-better

Excercise 4: Chọn đáp án trúng nhằm điền vô vị trí trống rỗng trong số câu sau.

1. She is ……. singer I’ve ever met.

A . worse

B. bad

C. the worst

D. badly

2. Max is ……. responsible as Peter.

A. more

B. the most

C. much

D. as

3. It is ……. in the thành phố phàn nàn it is in the country.

A. noisily

Xem thêm: dạng địa hình nào sau đây của nước ta thuận lợi nhất để nuôi trồng thủy sản nước lợ

B. more noisier

C. noisier

D. noisy

4. She sings ……….. among the singers I have known.

A. the most beautiful

B. the more beautiful

C. the most beautifully

D. the more beautifully

5. She is ……. student in my class.

A. most hard-working

B. more hard-working

C. the most hard-working

D. as hard-working

6. The English test was ……. phàn nàn I thought it would be.

A. the easier

B. more easy

C. easiest

D. easier

7. Physics is thought lớn be ……. phàn nàn English

A. harder

B. the more hard

C. hardest

D. the hardest

8. Jupiter is ……. planet in the solar system.

A. the biggest

B. the bigger

C. bigger

D. biggest

9. He runs …… in my class.

A. the slowest

B. the most slow

C. the slowly

D. the most slowly

10. His house is ……. hers.

A. cheap than

B. cheaper

C. more cheap than

D. cheaper than

11. My office is ……. away phàn nàn mine.

A. father

B . more far

C. farther

D. farer

12. Lan is ……. phàn nàn Alex.

A. handsome

B. the more handsome

C. more handsome

D. the most handsome

13. He did the test ……….. I did.

A. as bad as

B. badder than

C. more badly than

D. worse than

14. A boat is ……. phàn nàn a plane.

A. slower

B. slowest

C. more slow

D. more slower

15. His new house is ……. phàn nàn the old one.

A. more comfortable

B. comfortably

C. more comfortabler

D. comfortable

16. Her brother dances ……….. phàn nàn mạ.

A. gooder

B. weller

C. better

D. more good

17. His bedroom is ……. room in his house.

A. tidier than

B. the tidiest

C. the most tidy

D. more tidier

18. This road is ……. phàn nàn that road.

A. narrower

B. narrow

C. the most narrow

D. more narrower

19. She drives ……. her mother.

A. more careful than

B. more carefully

C. more carefully than

D. as careful as

20. It was ……. day of the month.

A. the colder

B. the coldest

C. coldest

D. colder

Đáp án:

1. C

2. D

3. C

4. C

5. C

6. D

7. A

8.A

9.D

10.D

11.C

12.C

13. D

14.A

15.A

16.C

17.B

18.A

Xem thêm: rút ra một lá bài từ bộ bài 52 lá xác suất để được lá bích là

19.C

20.B

Trên đấy là những kiến thức và kỹ năng về so sánh rộng lớn của Far, chúc chúng ta đem những kiến thức và kỹ năng có lợi và dùng được vô cuộc sống đời thường tiếp xúc giờ Anh hằng ngày nhé!