web tính điểm học bạ

Cả năm lớp 10

Bạn đang xem: web tính điểm học bạ

Cả năm lớp 11

HK1 lớp 12

Xem thêm: tính cách là gì

  • Mức điểm ưu tiên vận dụng cho tới chống một là 0,75 điểm, chống 2 vùng quê là 0,5, chống 2 là 0,25; chống 3 ko được xem điểm ưu tiên.
  • Mức điểm ưu tiên vận dụng cho tới group đối tượng người dùng ưu tiên 1 (gồm những đối tượng người dùng 01 cho tới 04) là 2,0 điểm và cho tới group đối tượng người dùng ưu tiên 2 (gồm những đối tượng người dùng 05 cho tới 07) là một,0 điểm.
  • Năm 2023, điểm ưu tiên so với sỹ tử đạt tổng điểm kể từ 22,5 trở lên trên (thang 10 và tổng điểm 3 môn tối nhiều là 30) tiếp tục hạn chế dần dần (công thức tính nấc điểm ưu tiên sỹ tử thừa kế = [(30 - tổng điểm đạt được của thí sinh)/7,5] x tổng điểm ưu tiên được xác lập thông thường)
  • Các tổng hợp xét tuyển

    Điểm tầm môn

    Xem thêm: cửa hàng việt tiến