100 họ của người hoa

Bách khoa toàn thư cởi Wikipedia

Xem thêm: cách tạo nhạc riêng trên facebook

Bạn đang xem: 100 họ của người hoa

Dưới đó là list những chúng ta người Trung Quốc thông dụng theo đuổi số liệu đo đếm năm 2006[1] nằm trong địa điểm của những chúng ta cơ theo đuổi số liệu đo đếm năm 1990[2]. Thống kê năm 2006 bởi ngôi nhà nghiên cứu và phân tích Viên Nghĩa Đạt nằm trong Viện Hàn lâm Khoa học tập Trung Quốc tổ chức dựa vào số liệu khảo sát của khoảng chừng 296 triệu con người Trung Quốc.
Theo số liệu của cục Công an Trung Quốc năm 2007[3] thì chúng ta thông dụng nhất Trung Quốc là chúng ta Vương (王) cướp 7,25% số lượng dân sinh. Họ Lý (李) tụt xuống đứng thứ hai với 7,19% số lượng dân sinh, được đứng thứ 3 là chúng ta Trương (張) (6,83%). Gần 85% số lượng dân sinh đem một trong những 100 chúng ta thông dụng nhất.

Danh sách cụ thể[sửa | sửa mã nguồn]

Thứ hạng Chữ Hán Phổ thông Quảng Đông Mân Nam Việt Nam
(hoặc Hán Việt6)
Romaja
(Hangul)
Tiếng Nhật
2006 1990 PT GT Phiên âm Trung Quốc Phiên âm Đài Loan1 Khác Việt ngữ Phiên âm Hồng Kông2 Khác Bạch thoại Khác
1 1 Wáng Wang   Wong4 Wong ong4 Ông Ong
Heng
Vương Wang (왕) Ō
2 3 Li Lee Lei5 Lee
Lei
Le
Lei4
Dee Yi/Ri (이/리) Ri
3 4 Zhāng Chang   Zoeng1 Cheung Cheong4
Chong5
Tiuⁿ Teo
Teoh
Tio
Trương Jang (장) Chō
4 5 Liú Liu Liou Lau4 Lau Lao4
Lou
Lâu Lau
Low
Lao
Lưu Yu/Ryu (유/류) Ryū
5 2 Chén Ch'en (Chen) Chern Can4 Chan Chun Tân Tan
Chan
Ting
Trần Jin (진) Chin
6 6 Yáng Yang Joeng4 Yeung Ieong4 Iûⁿ Eaw
Yeo
Yeoh
Yong
Dương Yang (양)
7 7 Huáng Huang Hwang Wong4 Wong Wang
Vong4
N̂g Ng
Wee
Oei
Ooi
Uy
Ung
Hoàng/ Huỳnh Hwang (황)
8 12 Zhào Chao   Ziu6 Chiu Chio4
Jiu
Tiō Chew Triệu Jo (조) Chō
9 10 Zhōu Chou Joe Zau1 Chow Chao4
Chau
Chiu Chew
Chiew
Châu Ju (주) Shū
10 8 Wu Woo Ng4 Ng Ung4
Eng
Gô•
Ngô•
Goh
Gouw
Ngô Oh (오) Go
11 14 Hsü (Hsu)   Ceoi4 Tsui Choi4
Chui
Tsua
Chhî Chee Từ Seo (서) Jo
12 15 Sūn Sun Suen Syun1 Suen Sun Sun
Soon
Sng Tôn Son (손) Son
13 16 Zhū Chu Choo Zyu1 Chu Chue Chu
Chee
Choo Chu Ju (주) Shu
14 18 Ma   Maa5 Ma Mah
Baey Ma (마) Ba
15 23 Hu   Wu4 Wu Woo
Vu4
Hoo
Ô•
  Hồ Ho (호) Ko
16 20 Guō Kuo   Gwok3 Kwok Kuok4 Koeh Kwek
Quak
Quek
Quách Kwak (곽) Kaku
17 9 Lín Lin   Lam4 Lam Lum Lîm Lim
Liem
Lâm Im/Rim
(임/림)
Hayashi
18 21 Hê, Ho   Ho4 Ho     Ha (하) Ka
19 17 Gāo Kao   Gou1 Ko Kou4
Go
Koh   Cao Go (고)
20 19 Liáng Liang   Loeng4 Leung Leong
Lang
Leng
Niû Neo Lương Yang, Ryang
(양, 량)
Ryō
21 22 Zhèng Cheng Jehng Zeng6 Cheng Cheang4
Chiang4
Tēⁿ
Tīⁿ
Tay
Teh
Trịnh Jeong (정) Tei
22 32 Luó Lo   Lo4 Lo Law
Loh
Lowe
  La Na/Ra
(나/라)
Ra
23 35 Sòng Sung Soong Sung3 Sung   Sòng   Tống Song (송)
24 29 Xiè Hsieh Shieh Ze6 Tse Che4 Chiā, Siā Cheah Tạ Sa (사)3 Sha
25 30 Táng T'ang (Tang)   Tong4 Tong   Tn̂g Tng Đường Dang (당)
Thứ hạng Chữ Hán Phổ thông Quảng Đông Mân Nam Tiếng Việt Romaja
(Hangul)
Tiếng Nhật
2006 1990 PT GT Bính âm W-G1 Khác Việt ngữ Việt bính2 Khác Bạch thoại Khác
26 42 Hán Han   Hon4 Hon   Hân Han Hàn Han (한) Kan
27 37 Cáo Ts'ao (Tsao)   Cou4 Tso Chou4 Chô   Tào Jo (조)3
28 31 Hsü (Hsu)   Heoi2 Hui
Hooi
Hoi4 Khó• Koh
Kho
Khor
Co
Hứa Heo (허) Kyo
29 27 Dèng Teng   Dang6 Tang Dung Tēng   Đặng Deung (등)3
30 55 萧 肖 Xiāo Hsiao   Siu1 Siu Sio4 Siau   Tiêu So (소) Shō
31 34 Féng Feng Ferng Fung4 Fung Fong Pâng Phang Phùng Pung (풍) 
32 25 Zēng Tseng Tzeng Zang1 Tsang Chang4 Chan   Tăng Jeung (증)3
33 60 Chéng Ch'eng (Cheng)   Cing4 Ching Cheng4 Thiâⁿ   Trình Jeong (정) Tei
34 24 Cài Ts'ai (Tsai) Chai, Tsay Coi3 Choi Choy
Tsoi
Chhoà Chua
Choa
Tjoa
Thái/ Sái Chae (채) Sai
35 79 Péng P'eng (Peng)   Paang4 Pang   Phêⁿ, Phîⁿ   Bành Paeng (팽)
36 51 Pān P'an (Pan)   Pun1 Poon Pun4 Phoaⁿ Phua Phan Ban (반) Han
37 33 Yuán Yüan (Yuan)   Jyun4 Yuen Un4 Oân   Viên Won (원) En
38 41 Yü (Yu)   Jyu1 Yue U4 Î, Û   Vu U (우) U
39 40 Dǒng Tung   Dung2 Tung Tong4 Táng   Đổng Dong (동)
40 61 Yü (Yu)   Jyu4 Yu, Yue U4
Yee
Î, Û Ee Yeo (여) Yo
41 36 Su   Sou1 So Sou4 So• Souw So (소) Su
42 11 Yeh Yee
Ee
Jip6 Yip Ip Ia̍p Yap Diệp  Seob (섭)
43 13 Lü (Lu)   Leoi5 Lui Loi4
Dy
Dee
Lữ/ Lã   Ryo
44 62 Wèi Wei   Ngai6 Ngai   Gūi Wee Ngụy   Gi
45 44 Jiǎng Chiang Chung Zoeng2 Cheung Cheong4
Chiang
Chiúⁿ Cheoh
Chiong
Tưởng   Shō
46 58 Tián T'ien (Tien)   Tin4 Tin   Tiân   Điền Jeon (잔)  Den
47 48 Tu   Dou6 To Do
Tou4
Tō• Toh Đỗ   To
48 49 Dīng Ting   Ding1 Ting Ding
Teng4
Teng   Đinh   Tei
49 28 Shěn Shen   Sam2 Sum Sam4
Shum
Sím   Thẩm Shim (심) Shun
50 52 Jiāng Chiang   Goeng1 Keung Geung
Keong4
Kiang
Kiuⁿ
  Khương Kang (강) Kyō
Thứ hạng Chữ Hán Phổ thông Quảng Đông Mân Nam Tiếng Việt Romaja
(Hangul)
Tiếng Nhật
2006 1990 PT GT Bính âm W-G1 Khác Việt ngữ Việt bính2 Khác Bạch thoại Khác
51 65 Fàn Fan   Faan6 Fan   Hoān   Phạm  Beom (범)[4] Han
52 87 Jiāng Chiang   Gong1 Kong   Kang   Giang  
53 106 Fu   Fu6 Fu, Foo   Poh;   Phó Bu
(부)
Bo
54 46 Zhōng Chung   Zung1 Chung Chong4 Chiong
Cheng
  Chung   Chū
55 66 Lu   Lou4 Lo Lou4 Lô• Loh Lô/ Lư No/Ro
(노, 로)
Ryo
56 75 Wāng Wang   Wong1 Wong   Ong
Ang
  Uông   Ō
57 64 Dài Tai   Daai3 Tai     Đái/ Đới   Dai
58 59 Cuī Ts'ui (Tsui) Tsuei Ceoi1 Chui Choi4 Chui   Thôi Choi (최) Sai
59 43 Rén Jen   Jam6 Yam Iam4
Yum
Jîm   Nhâm/ Nhậm/ Nhiệm Im (임) Jin
60 38 Lu   Luk6 Luk Lok4 Lio̍k Loke Lục 3 Riku/Riki
61 82 Liào Liao   Liu6 Liu Lew
Lio4
Liāu Liauw
Liaw
Liow
Liệu   Ryō
62 50 Yáo Yao   Jiu4 Yiu Io4
Iu4
Iâu   Diêu Yo 
63 47 Fāng Fang   Fong1 Fong   Png, Hong   Phương Bang (방)
Kata
64 56 Jīn Chin Kim Gam1 Kam Gum Kim   Kim Kim (김) Kin
65 54 Qiū Ch'iu (Chiu) Chiou Jau1 Yau Iao<4
Iau4
Khu, Cu Khoo
Koo
Khâu/Khưu Koo (구) Kyū
66 69 Xià Hsia   Haa6 Ha     Hạ   Ka
67 53 Tán T'an (Tan)   Taam4 Tam Tom
Ham
Hom
Thâm Tham Đàm   Tan
68 120 Wéi Wei   Wai4 Wai Vai4     Vi   Ei
69 57 Jiǎ Chia   Gaa2 Ga     Giả   Ka
70 74 Zōu Tsou   Zau1 Chow Chao4
Chau
Cho•   Trâu   Chū
71 78 Shí Shih   Sek6 Sek, Shek Seac<4
Seak4
Chio̍h   Thạch   Seki
72 133 Xióng Hsiung   Hung4 Hung Hong4     Hùng   Kyū
73 99 Mèng Meng   Maang6 Mang   Bēng   Mạnh  
74 81 Qín Ch'in (Chin)   Ceon4 Tseun
Tseon
Chun
Chon4 Chîn   Tần   Shin
75 92 Yán Yen   Jim4 Yim Im4 Giâm   Diêm   En
Thứ hạng Chữ Hán Phổ thông Quảng Đông Mân Nam Tiếng Việt Romaja
(Hangul)
Tiếng Nhật
2006 1990 PT GT Bính âm W-G1 Khác Việt ngữ Việt bính2 Khác Bạch thoại Khác
76 63 Xuē Hsüeh (Hsueh)   Sit3 Sit   Sih   Tiết   Shitsu
77 68 Hóu Hou   Hau4 Hau Hao4 Hâu
Jao
  Hầu  
78 102 Léi Lei   0 Lui Loi4     Lôi   Rai
79 70 Bái Pai Bo, Po Baak6 Pak   Pe̍h, Pe̍k Peh Bạch Baek (백) Haku
Hyaku
Byaku
80 108 Lóng Lung   Lung4 Lung
Loong
Long4 Lêng   Long   Ryū
81 118 Duàn Tuan   Dyun6 Tuen Tun4     Đoạn/ Đoàn   Dan
82 110 Hǎo Hao   Kok3 Kok       Hác   Kaku
83 128 Kǒng K'ung (Kung)   Hung2 Hung Hong4     Khổng  Gong (궁)
84 88 Shào Shao Shaw Siu6 Shiu Sio4 Siō   Thiệu   Shō
85 76 Shǐ Shih   Si2 Sze Si4   Sử   Shi
86 89 Máo Mao   Mou4 Mo Mou4 Mô•   Mao  
87 94 Cháng Ch'ang (Chang)   Soeng4 Sheung Seong4 Siông   Thường   Chō
88 97 Wàn Wan   Maan6 Man   Bān   Vạn   Ban
89 45 Ku   Gu3 Gu Goo
Ku
Kò•   Cố   Ko
90 86 Lài Lai   Laai6 Lai   Lōa   Lại   Rai
91 130 Wu   Mou5 Mo Mou4     Vũ/ Võ   Bu
92 95 Kāng Kang   Hong1 Hong   Khng   Khang  
93 71 He   Ho6 Ho     Hạ   Ga
94 93 Yán Yen   Jim4 Yim Im4 Giâm   Nghiêm   Gen
95 101 Yǐn Yin Yiin Wan5 Wan       Duẫn/ Doãn Yun (윤) In
96 72 Qián Ch'ien (Chien)   Cin4 Chin   Chîⁿ   Tiền   Sen
97 84 Shī Shih   Si1 Sze Si Si See Thi   Shi
98 96 Niú Niu   Ngau4 Ngau Ngao4   Ngưu   Gyū
99 67 Hóng Hung   Hung4 Hung Hong4 Âng Ang Hồng Hong (홍)
100 80 Gōng Kung   Gung2 Kung Kong4 Kióng   Cung   Kyū
Đây là list những chúng ta ở trong 100 chúng ta thông dụng nhất năm 1990 tuy nhiên không hề vô list năm 2006
Thứ hạng Chữ Hán Phổ thông Quảng Đông Mân Nam Tiếng Việt Romaja
(Hangul)
Tiếng Nhật
2006 1990 PT GT Bính âm W-G1 Khác Việt ngữ Việt bính2 Khác Bạch thoại Khác
  26 Shé She   Se4 Sheh Se4
Shai
Sia   3 Sha
  39 Mài Ma0   Mak6 Mak Muk Be̍h Beh Mạch 3 Baku
  73 Zhuāng Chuang   Zong1 Chong   Chng   Trang   Shō
  77 Lu   Lou6 Lo Lou4 Lō•   Lộ   Ro
  83 Li   Lai4 Lai       Rei
  85 Fu   Fu6 Foo Fu Pò•   Phó   Bo
  90 Xíng Hsing   Jing4 Ying Ieng4 Hêng   Hình   Kei
  91 Ni   Ngai4 Ngai     Nghê   Gei
  98 Táo T'ao (Tao)   Tou4 Tou Tow   Đào Do (도)
  100 Kê, Ko   Got3 Kot   Kat   Cát Gal (갈) Katsu

Chú thích[sửa | sửa mã nguồn]

 1. Phiên âm Wade-Giles hiện nay chỉ được sử dụng ở Đài Loan
 2. Phiên âm bởi cơ quan ban ngành Đặc khu vực hành chủ yếu Hồng Kông sử dụng trong những sách vở và giấy tờ cá thể.
 3. Không sở hữu hoặc sở hữu cực kỳ không nhiều người đem chúng ta này, lấy theo đuổi số liệu đo đếm năm 2000[5].
 4. Phiên âm loại giờ Bồ Đào Nha, chỉ được sử dụng ở Ma Cao.
 5. Phiên âm thường thì loại Mỹ.
 6. Nhiều chúng ta người Việt ứng với những chúng ta người Trung Quốc, với những chúng ta người Trung Quốc không tồn tại bên trên VN thì cột Việt Nam được xem là phiên âm Hán Việt của mình người Trung Quốc.

Xem thêm[sửa | sửa mã nguồn]

 • Bách gia tính
 • Họ người Hoa
 • Họ phức người Hoa
 • Họ người Việt
 • Họ người Triều Tiên

Tham khảo[sửa | sửa mã nguồn]