5 bài tập pháp luân công 45 phútBài tập dượt vào ngày cuối tuần Toán lớp 5 Tuần 8

Thời gian: 45 phút

Bạn đang xem: 5 bài tập pháp luân công 45 phút

Phần I. Trắc nghiệm (6 điểm)

Câu 1: (1 điểm): Số thập phân 8,6 thông qua số thập phân nào:

Quảng cáo

 A. 8,06

 B. 80,6

 C. 860

 D. 8,60

Câu 2: (1 điểm): 54,1....54,09. Dấu tương thích điền nhập điểm chấm là:

 A. >

 B. <

 C. =

Câu 3: (1 điểm) Các số thập phân 0,34; 0,32; 0,5; 0,49; 0,42 được ghi chép theo gót trật tự kể từ rộng lớn cho tới nhỏ nhắn là:

 A. 0,34; 0,32; 0,5; 0,49; 0,42

 B. 0,5; 0,49; 0,42; 0,34; 0,32

 C. 0,32;. 0,34; 0,42; 0,49; 0,5

 D. 0,5; 0,49; 0,42; 0,32; 0,34

Câu 4: (1 điểm) 6,08 m = … centimet. Số tương thích ghi chép nhập điểm chấm là:

 A. 608

 B. 68

 C. 680

 D. 6080

Câu 5: (1 điểm) 34,x9 > 34,89. Chữ số tương thích nhằm ghi chép nhập điểm chấm là:

Quảng cáo

 A. x = 8

 B. x = 9

 C. x = 10

 D. x = 11

Câu 6: (1 điểm) 5,6 < x < 6,01. Số ngẫu nhiên x tương thích là:

 A. 5

 B. 5,67

 C. 6

 D. 6,008

Phần II. Tự luận (4 điểm)

Câu 1: (2 điểm) Tính bằng phương pháp thuận tiện nhất:

Bài tập dượt vào ngày cuối tuần Toán lớp 5 Tuần 8 với đáp án (Đề 1) | Đề đánh giá vào ngày cuối tuần Toán 5 với đáp án

Câu 2: (2 điểm) Một mảnh đất nền hình chữ nhật với chiều lâu năm 20m, chiều rộng lớn 15m. Người tớ trồng hoa không còn Bài tập dượt vào ngày cuối tuần Toán lớp 5 Tuần 8 với đáp án (Đề 1) | Đề đánh giá vào ngày cuối tuần Toán 5 với đáp án diện tích S mảnh đất nền, Bài tập dượt vào ngày cuối tuần Toán lớp 5 Tuần 8 với đáp án (Đề 1) | Đề đánh giá vào ngày cuối tuần Toán 5 với đáp án diện tích S mảnh đất nền nhằm thực hiện lối đi. phần khu đất còn sót lại nhằm xây bể nước. Tính diện tích S phần xây bể nước ?

Đáp án & Thang điểm

Phần I. Trắc nghiệm (6 điểm)

Quảng cáo

- Hs khoanh tròn xoe đích từng câu được một điểm

Bài tập dượt vào ngày cuối tuần Toán lớp 5 Tuần 8 với đáp án (Đề 1) | Đề đánh giá vào ngày cuối tuần Toán 5 với đáp án

Phần II. Tự luận (4 điểm)

Câu 1: (2 điểm) Tính bằng phương pháp thuận tiện nhất:

Bài tập dượt vào ngày cuối tuần Toán lớp 5 Tuần 8 với đáp án (Đề 1) | Đề đánh giá vào ngày cuối tuần Toán 5 với đáp án

Câu 2: (2 điểm) Một mảnh đất nền hình chữ nhật với chiều lâu năm 20m, chiều rộng lớn 15m. Người tớ trồng hoa không còn Bài tập dượt vào ngày cuối tuần Toán lớp 5 Tuần 8 với đáp án (Đề 1) | Đề đánh giá vào ngày cuối tuần Toán 5 với đáp án diện tích S mảnh đất nền, Bài tập dượt vào ngày cuối tuần Toán lớp 5 Tuần 8 với đáp án (Đề 1) | Đề đánh giá vào ngày cuối tuần Toán 5 với đáp án diện tích S mảnh đất nền nhằm thực hiện lối đi. phần khu đất còn sót lại nhằm xây bể nước. Tính diện tích S phần xây bể nước ?

Bài giải

Số phần diện tích S nhằm trồng hoa và thực hiện lối đi là:

  Bài tập dượt vào ngày cuối tuần Toán lớp 5 Tuần 8 với đáp án (Đề 1) | Đề đánh giá vào ngày cuối tuần Toán 5 với đáp án (mảnh đất)     (0,25 điểm)

Số phần diện tích S nhằm xây bể nước là:

  Bài tập dượt vào ngày cuối tuần Toán lớp 5 Tuần 8 với đáp án (Đề 1) | Đề đánh giá vào ngày cuối tuần Toán 5 với đáp án (mảnh đất)     (0,5 điểm)

Diện tích rừng hoa là:

  20 x 15 = 300(m)     (0,5 điểm)

Diện tích nhằm xây bể nước là:

  Bài tập dượt vào ngày cuối tuần Toán lớp 5 Tuần 8 với đáp án (Đề 1) | Đề đánh giá vào ngày cuối tuần Toán 5 với đáp án (m)     (0,5 điểm)

    Đáp số. 15m.     (0,25 điểm)

Quảng cáo

Bài tập dượt vào ngày cuối tuần Toán lớp 5 Tuần 8

Thời gian: 45 phút

Bài tập dượt vào ngày cuối tuần Toán lớp 5 Tuần 8

Thời gian: 45 phút

Phần I. Trắc nghiệm (6 điểm)

Câu 1: (1 điểm): Số thập phân bao gồm ko đơn vị chức năng một phần ngàn là :

 A. 0,1

 B. 0,01

 C. 0,001

 D. 1,001

Câu 2: (1 điểm): 43,98.... 50,01. Dấu tương thích điền nhập điểm chấm là:

 A. >

 B. <

 C. =

Câu 3: (1 điểm) Các số thập phân 21,43;19,98; 19,89; 18,99; 21,34 được ghi chép theo gót trật tự kể từ nhỏ nhắn cho tới rộng lớn là:

Xem thêm: Cách xem bóng đá trực tuyến miễn phí tại Ve Bo TiVi

 A. 21,43; 19,98; 19,89; 18,99; 21,34

 B. 21,43; 21,34; 19,98; 19,89; 18,99

 C. 18,99; 19,98; 19,89; 21,34; 21,43

 D. 18,99; 19,89; 19,98; 21,34; 21,43

Câu 4: (1 điểm) 6,9m =…dm. Số tương thích ghi chép nhập điểm chấm là:

 A. 69

 B. 609

 C. 690

 D. 6,90

Câu 5: (1 điểm) 4x,69 < 41,89. Chữ số x tương thích là:

 A. x = 0

 B. x = 1

 C. x = 2

 D. x = 3

Câu 6: (1 điểm) 51,01 > x > 50,9. Số ngẫu nhiên x tương thích là:

 A. x = 50,91

 B. x = 50

 C. x = 51

 D. x = 51,001

Phần II. Tự luận (4 điểm)

Câu 1: (2 điểm) Tìm x

Bài tập dượt vào ngày cuối tuần Toán lớp 5 Tuần 8 với đáp án (Đề 2) | Đề đánh giá vào ngày cuối tuần Toán 5 với đáp án

Câu 2: (2 điểm) Một tờ giấy tờ hình vuông vắn với cạnh Bài tập dượt vào ngày cuối tuần Toán lớp 5 Tuần 8 với đáp án (Đề 2) | Đề đánh giá vào ngày cuối tuần Toán 5 với đáp ánm.

a) Tính chu vi và diện tích S tờ giấy tờ hình vuông vắn cơ.

b) Quý khách hàng An tách tờ giấy tờ hình vuông vắn cơ trở nên những dù vuông, từng dù với cạnh Bài tập dượt vào ngày cuối tuần Toán lớp 5 Tuần 8 với đáp án (Đề 2) | Đề đánh giá vào ngày cuối tuần Toán 5 với đáp ánm thì tách được toàn bộ từng nào dù vuông?

Bài tập dượt vào ngày cuối tuần Toán lớp 5 Tuần 8

Thời gian: 45 phút

Phần I. Trắc nghiệm (6 điểm)

Câu 1: (1 điểm): Số thập phân bao gồm 4 trăm 6 đơn vị chức năng 3 phần chục 2 phần ngàn là :

 A. 400,632

 B. 406,32

 C. 406,302

 D. 406,032

Câu 2: (1 điểm): 47,912 .... 47,92. Dấu tương thích điền nhập điểm chấm là:

 A. >

 B. <

 C. =

Câu 3: (1 điểm) Các số thập phân 45,87; 45,78; 54,01; 6,998; 69,8 được ghi chép theo gót trật tự kể từ nhỏ nhắn cho tới rộng lớn là:

 A. 45,87; 45,78; 54,01; 6,998; 69,8

 B. 69,8; 6,998; 54,01; 45,87; 45,78

 C. 69,8; 54,01; 45,87; 45,78; 6,998

 D. 6,998; 45,78; 45,87; 54,01; 69,8

Câu 4: (1 điểm) 4,56km =…m. Số tương thích ghi chép nhập điểm chấm là:

 A. 4560

 B. 456

 C. 4056

 D. 4506

Câu 5: (1 điểm) 98,89 < 98,x9. Chữ số x tương thích là:

 A. x = 8

 B. x = 9

 C. x = 10

 D. x = 11

Câu 6: (1 điểm) 423,01 > x > 422,9. Số ngẫu nhiên x tương thích là:

 A. x = 423

 B. x = 422

 C. x = 423,001

 D. x = 422,91

Phần II. Tự luận (4 điểm)

Câu 1: (2 điểm) Khối lớp Bốn mua sắm nhiều hơn thế khối lớp Ba 78 tờ báo, tuy nhiên lại mua sắm thấp hơn khối lớp Năm 93 tờ báo, biết rằng khối lớp Bốn mua sắm 174 tờ báo? Hỏi khoảng từng khối mua sắm từng nào tờ báo ?

Câu 2: (2 điểm) Một thửa ruộng hình chữ nhật với chiều lâu năm 200m, chiều rộng lớn bởi vì Bài tập dượt vào ngày cuối tuần Toán lớp 5 Tuần 8 với đáp án (Đề 3) | Đề đánh giá vào ngày cuối tuần Toán 5 với đáp án chiều lâu năm. Người tớ ghép lúa ở cơ, tính đi ra cứ 100m thu hoạch được 55 kilogam thóc. Hỏi tiếp tục chiếm được ở thửa ruộng cơ từng nào tạ thóc?

Xem thêm thắt những Đề đánh giá, Bài tập dượt vào ngày cuối tuần môn Toán lớp 5 với đáp án hoặc khác:

  • Bài tập dượt vào ngày cuối tuần Toán lớp 5 Tuần 7 với đáp án (Đề 1)
  • Bài tập dượt vào ngày cuối tuần Toán lớp 5 Tuần 7 với đáp án (Đề 2)
  • Bài tập dượt vào ngày cuối tuần Toán lớp 5 Tuần 7 với đáp án (Đề 3)
  • Bài tập dượt vào ngày cuối tuần Toán lớp 5 Tuần 8 với đáp án (Đề 2)

Săn SALE shopee mon 11:

  • Đồ sử dụng tiếp thu kiến thức giá cực rẻ
  • Sữa chăm sóc thể Vaseline chỉ rộng lớn 40k/chai
  • Tsubaki 199k/3 chai
  • L'Oreal mua 1 tặng 3

ĐỀ THI, BÀI TẬP CUỐI TUẦN,GIA SƯ DÀNH CHO KHỐI TIỂU HỌC

Bộ giáo án, bài xích giảng powerpoint, đề đua dành riêng cho nghề giáo và bài xích tập dượt vào ngày cuối tuần, gia sư dành riêng cho bố mẹ bên trên https://tailieugiaovien.com.vn/ . Hỗ trợ zalo VietJack Official

Tổng đài tương hỗ ĐK : 084 283 45 85

Đã với ứng dụng VietJack bên trên Smartphone, giải bài xích tập dượt SGK, SBT Soạn văn, Văn kiểu mẫu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải tức thì phần mềm bên trên Android và iOS.

Theo dõi Cửa Hàng chúng tôi không lấy phí bên trên social facebook và youtube:

Xem thêm: tính cách là gì

Loạt bài xích Đề đua Toán 5 với đáp án của Cửa Hàng chúng tôi được biên soạn bám sát nội dung lịch trình sgk Toán 5 Tập 1 và Tập 2.

Nếu thấy hoặc, hãy khuyến khích và share nhé! Các comment ko phù phù hợp với nội quy comment trang web sẽ ảnh hưởng cấm comment vĩnh viễn.


de-kiem-tra-cuoi-tuan-toan-5-hoc-ki-1.jsp