examine là gì

Tiếng Anh[sửa]

Cách vạc âm[sửa]

  • IPA: /ɪɡ.ˈzæm.ɪn/
Hoa Kỳ[ɪɡ.ˈzeəm.ɪn]

Ngoại động từ[sửa]

examine ngoại động từ /ɪɡ.ˈzæm.ɪn/

  1. Khám xét, kiểm tra, thẩm tra, tham khảo, nghiên cứu và phân tích.
  2. Hỏi thi đua, sát hạch sách (một thí sinh).
  3. (Pháp lý) Thẩm vấn.

Chia động từ[sửa]

examine

Bạn đang xem: examine là gì

Xem thêm: anh chẳng còn nhớ cảm giác đầu tiên

Xem thêm: tả một đồ chơi mà em yêu thích lớp 4

Dạng không những ngôi
Động kể từ nguyên vẹn mẫu to examine
Phân kể từ hiện tại tại examining
Phân kể từ quá khứ examined
Dạng chỉ ngôi
số ít nhiều
ngôi thứ nhất thứ hai thứ ba thứ nhất thứ hai thứ ba
Lối trình bày I you/thou¹ he/she/it/one we you/ye¹ they
Hiện tại examine examine hoặc examinest¹ examines hoặc examineth¹ examine examine examine
Quá khứ examined examined hoặc examinedst¹ examined examined examined examined
Tương lai will/shall² examine will/shall examine hoặc wilt/shalt¹ examine will/shall examine will/shall examine will/shall examine will/shall examine
Lối cầu khẩn I you/thou¹ he/she/it/one we you/ye¹ they
Hiện tại examine examine hoặc examinest¹ examine examine examine examine
Quá khứ examined examined examined examined examined examined
Tương lai were to examine hoặc should examine were to examine hoặc should examine were to examine hoặc should examine were to examine hoặc should examine were to examine hoặc should examine were to examine hoặc should examine
Lối mệnh lệnh you/thou¹ we you/ye¹
Hiện tại examine let’s examine examine
  1. Cách phân chia động kể từ cổ.
  2. Thường rằng will; chỉ rằng shall nhằm nhấn mạnh vấn đề. Ngày xưa, ở thứ bực nhất, thông thường rằng shall và chỉ rằng will nhằm nhấn mạnh vấn đề.

Nội động từ[sửa]

examine nội động từ /ɪɡ.ˈzæm.ɪn/

  1. (Thường) + into) thẩm tra, kiểm tra, tham khảo.

Chia động từ[sửa]

examine

Dạng không những ngôi
Động kể từ nguyên vẹn mẫu to examine
Phân kể từ hiện tại tại examining
Phân kể từ quá khứ examined
Dạng chỉ ngôi
số ít nhiều
ngôi thứ nhất thứ hai thứ ba thứ nhất thứ hai thứ ba
Lối trình bày I you/thou¹ he/she/it/one we you/ye¹ they
Hiện tại examine examine hoặc examinest¹ examines hoặc examineth¹ examine examine examine
Quá khứ examined examined hoặc examinedst¹ examined examined examined examined
Tương lai will/shall² examine will/shall examine hoặc wilt/shalt¹ examine will/shall examine will/shall examine will/shall examine will/shall examine
Lối cầu khẩn I you/thou¹ he/she/it/one we you/ye¹ they
Hiện tại examine examine hoặc examinest¹ examine examine examine examine
Quá khứ examined examined examined examined examined examined
Tương lai were to examine hoặc should examine were to examine hoặc should examine were to examine hoặc should examine were to examine hoặc should examine were to examine hoặc should examine were to examine hoặc should examine
Lối mệnh lệnh you/thou¹ we you/ye¹
Hiện tại examine let’s examine examine
  1. Cách phân chia động kể từ cổ.
  2. Thường rằng will; chỉ rằng shall nhằm nhấn mạnh vấn đề. Ngày xưa, ở thứ bực nhất, thông thường rằng shall và chỉ rằng will nhằm nhấn mạnh vấn đề.

Tham khảo[sửa]

  • "examine". Hồ Ngọc Đức, Dự án Từ điển giờ đồng hồ Việt không lấy phí (chi tiết)

Lấy kể từ “https://iitm.edu.vn/w/index.php?title=examine&oldid=1836614”