pha loãng dung dịch hcl có ph = 3 bao nhiêu lần để được dung dịch mới có ph = 4

Câu hỏi:

31/10/2019 141,552

Chọn đáp án B

Bạn đang xem: pha loãng dung dịch hcl có ph = 3 bao nhiêu lần để được dung dịch mới có ph = 4

Gọi V, V’ theo thứ tự là thể tích hỗn hợp HCl sở hữu pH = 3, pH = 4

Do pH = 3 ⇒ [H+] = 10-3M ⇒ trước Khi trộn loãng = 10-3V

pH = 4 ⇒ [H+] = 10-4M ⇒ sau Khi trộn loãng = 10-4V’

Ta sở hữu trước Khi trộn loãng = sau Khi trộn loãng ⇒ 10-3V = 10-4V’

V'V=103104=10 ⇒ V’ = 10V

Vậy cần thiết trộn loãng axit 10 phen.

Gói VIP thi đua online bên trên VietJack (chỉ 200k/1 năm học), rèn luyện ngay gần 1 triệu thắc mắc sở hữu đáp án cụ thể.

Nâng cấp cho VIP

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Giá trị pH của hỗn hợp HCl 0,001M là

A. 3.

B. 2.

C. 1.

D. 4.

Câu 2:

Lấy 500 ml hỗn hợp chứa chấp mặt khác HCl 1,98M và H2SO4 1,1M trộn với V lít hỗn hợp chứa chấp NaOH 3M và Ba(OH)2 4M thì dung hòa vừa phải đầy đủ. Giá trị của V là:

A. 0,14.

B. 0,17.

C. 0,18.

D. 0,19.

Câu 3:

Một khuôn mẫu nước mưa sở hữu pH = 4,82. Vậy độ đậm đặc H+ nhập cơ là:

A. 10-4M.

B. 10-5M.

Xem thêm: cửa hàng việt tiến

C. > 10-5M.

D. < 10-5M.

Câu 4:

Một hỗn hợp sở hữu pH = 5, Review nào là bên dưới đấy là đúng?

A. [H+] = 2.10-5M.

B. [H+] = 5.10-4M.

C. [H+] = 10-5M.

D. [H+] = 10-4M.

Câu 5:

Cô cạn hỗn hợp X chứa chấp 0,1 mol Al3+; 0,1 mol Cu2+; 0,2 mol SO42- và 1 lượng ion Cl- thì nhận được từng nào gam muối bột khan?

A. 28,3.

B. 31,85.

C. 34,5.

D. 42,7.

Câu 6:

Cho 6,8g lếu hợp ý X bao gồm Zn và Fe nhập 325 ml hỗn hợp CuSO4 0,2M, sau thời điểm phản xạ trọn vẹn nhận được hỗn hợp Y và 6,96g lếu kim loại tổng hợp loại Z. Khối lượng Fe bị lão hóa vì thế ion Cu2+

A. 1,4g.

B. 4,2g.

C. 2,1g.

Xem thêm: xà phòng rơi rồi kìa chap 1

D. 2,8g.