freezing là gì

/´fri:ziη/

Thông dụng

Tính từ

Giá rét mướt, băng giá bán, rét mướt
Lạnh nhạt nhẽo, rét mướt lùng, xa cách cơ hội (thái độ)

Chuyên ngành

Kỹ thuật cộng đồng

đóng băng
air freezing
kết tấp nập vì thế ko khí
atomization freezing
kết tấp nập vì thế phun sương
belt-type freezing tunnel
hầm kết tấp nập băng chuyền
brine tank freezing
kết tấp nập vì thế tăng nước muối
brine tank freezing
kết tấp nập vì thế thùng nước muối
carbon freezing
kết tấp nập bằng đá điêu khắc khô
coil freezing
đóng băng ống xoắn
coil freezing
sự ngừng hoạt động ống xoắn
conveyor freezing tunnel
hầm kết tấp nập băng chuyền
dry ice freezing
kết tấp nập bằng đá điêu khắc khô
freezing and thawing cycle
chu trình ngừng hoạt động và tan băng
freezing depth
độ sâu sắc đóng góp băng
freezing in packs
sự kết tấp nập vì thế đóng góp gói
freezing level in soil
cao trình ngừng hoạt động bên dưới đất
freezing point
điểm đóng góp băng
freezing stresses
ứng suất vì thế đóng góp băng
freezing tank
bình đóng góp băng
freezing-thawing test
thí nghiệm đóng góp băng-tan băng
ground freezing zone
vùng khu đất đóng góp băng
molecular depression of freezing point
sự hạ điểm ngừng hoạt động vì thế phân tử
non-freezing
không đóng góp băng
quick-freezing
sự ngừng hoạt động nhanh
refrigerant freezing
kết tấp nập vì thế môi hóa học rét mướt (tiếp xúc trực tiếp)
specified dept of soil freezing
độ sâu sắc tiêu xài chuẩn chỉnh thực hiện khu đất đóng góp băng
spiral-belt freezer (freezingmachine)
máy kết tấp nập vì thế chuyền xoắn
spiral-belt freezing machine
máy kết tấp nập băng chuyền xoắn
spiral-belt freezing plant
trạm kết tấp nập băng chuyền xoắn
spiral-belt freezing plant
trạm kết tấp nập vì thế chuyền xoắn
step freezing
đóng băng từng lớp
water freezing
đóng băng nước
water freezing
sự kết tấp nập (đóng băng) nước
water freezing point
điểm ngừng hoạt động của nước
water freezing point
điểm nước đóng góp băng
water freezing tube
ống ngừng hoạt động nước
zone freezing
đóng băng theo dõi đới
làm lạnh
brickwork freezing
sự thực hiện rét mướt khối xây
freezing bath
bể thực hiện lạnh
freezing method
phương pháp thực hiện lạnh
freezing mixture
hỗn phù hợp thực hiện lạnh
freezing plant
thiết bị thực hiện lạnh
large freezing machine
máy thực hiện rét mướt năng suất lớn
quick-freezing
sự thực hiện rét mướt nhanh
quick-freezing installation
thiết bị thực hiện rét mướt nhanh
sự đóng góp băng
coil freezing
sự ngừng hoạt động ống xoắn
quick-freezing
sự ngừng hoạt động nhanh
sự gắn chặt, sự kẹt cứng

Giải quí EN: A process in which a part or element becomes tightly lodged or stuck in place.

Xem thêm: pha màu da

Bạn đang xem: freezing là gì

Giải quí VN: Quá trình tuy nhiên trong cơ những cụ thể hoặc thành phần bị bịa đặt và gắn chặt nhập địa điểm.

sự kết đông
automatic freezing
sự kết tấp nập tự động động
can freezing
sự kết tấp nập thiết bị hộp
continuous freezing
sự kết tấp nập liên tục
cryotransfer [cryogenic nitrogen] freezing
sự kết tấp nập nhúng nhập nitơ lỏng
food freezing
sự kết tấp nập thực phẩm
freezing in packs
sự kết tấp nập vì thế đóng góp gói
freezing of shaft
sự kết tấp nập giếng mỏ
hot pack freezing
sự kết tấp nập bao gói nóng
ice freezing
sự kết tấp nập đá
instantaneous freezing
sự kết tấp nập tức thời
liquid nitrogen immersion freezing
sự kết tấp nập nhúng nhập nitơ lỏng
local freezing
sự kết tấp nập viên bộ
loose freezing
sự kết tấp nập rời
natural freezing
sự kết tấp nập tự động nhiên
partial freezing
sự kết tấp nập một phần
plate freezing
sự kết tấp nập dạng tấm
powder freezing
sự kết tấp nập bột
quick-freezing
sự kết tấp nập nhanh
shelf freezing
sự kết tấp nập loại giá bán (tầng)
slow freezing
sự kết tấp nập chậm
soil freezing
sự kết tấp nập nền đất
spray freezing
sự kết tấp nập phun (sương)
step freezing
sự kết tấp nập từng cấp
still air freezing
sự kết tấp nập lừ đừ ko khí
still air freezing
sự kết tấp nập không gian tĩnh
superfast freezing
sự kết tấp nập cực kỳ nhanh
surface freezing
sự kết tấp nập bề mặt
thin-layer ice freezing
sự kết tấp nập màng nước đá
uniform freezing
sự kết tấp nập đều đặn
vapour freezing
sự kết tấp nập hơi
water freezing
sự kết tấp nập (đóng băng) nước
ướp lạnh
freezing chamber
buồng ướp lạnh

Kinh tế

sự đóng góp băng
freezing of capital
sự ngừng hoạt động vốn
sự thực hiện lạnh
brine freezing process
sự thực hiện rét mướt nhập muối
freezing process
sự thực hiện rét mướt đông

Địa chất

sự ướp rét mướt, sự thực hiện tấp nập cứng

Các kể từ liên quan

Từ đồng nghĩa

adjective
arctic , biting , bitter , chill , chilled , chilly , cutting , frigid , frost-bound , frosty , gelid , glacial , hawkish , icy , nippy , numbing , one-dog night , penetrating , polar , raw , shivery , siberian , snappy * , two-dog night , wintry , boreal , cold , frozen , gelation , hyperborean , immobile , petrified , refrigerated , solidified

Từ trái khoáy nghĩa

adjective
boiling , heated , hot