module 5 mầm non theo thông tư 12

Ngày đăng: 03/10/2021, 16:44

module GVMN 5: Hoạt động tự động tu dưỡng trình độ chuyên môn, nhiệm vụ của GVMNI. Ý nghĩa, tầm quan trọng của sinh hoạt tự động tu dưỡng trình độ chuyên môn, nhiệm vụ GVMN.II. Yêu cầu, nội dung, cách thức tự động tu dưỡng trình độ chuyên môn, nhiệm vụ của những người GVMN.III. Hướng dẫn triển khai những sinh hoạt tự động tu dưỡng trình độ chuyên môn, nhiệm vụ của những người GVMN thỏa mãn nhu cầu Chuẩn nghề nghiệp và công việc. module GVMN 5: Hoạt động tự động tu dưỡng trình độ chuyên môn, nhiệm vụ GVMN I Ý nghĩa, tầm quan trọng sinh hoạt tự động tu dưỡng trình độ chuyên môn, nhiệm vụ GVMN II Yêu cầu, nội dung, cách thức tự động tu dưỡng trình độ chuyên môn, nhiệm vụ người GVMN III Hướng dẫn thực sinh hoạt tự động tu dưỡng trình độ chuyên môn, nhiệm vụ người GVMN thỏa mãn nhu cầu Chuẩn nghề nghiệp và công việc ………………….OOOOOOOOOOOOOOOO………………… I Ý nghĩa, tầm quan trọng sinh hoạt tự động tu dưỡng trình độ chuyên môn, nghi kị ệp v ụ GVMN Ý nghĩa sinh hoạt tự động tu dưỡng trình độ chuyên môn, nhiệm vụ GVMN Thế kỷ XXI, kỷ văn minh trí tuệ, dạy dỗ thiếu nhi cần phải có gửi trở thành unique Việc thay đổi nội dung, ph ương pháp dạy dỗ học tập bịa ko bậc học tập thiếu nhi tuy nhiên toàn khối hệ thống dạy dỗ Trong yếu tố toan unique đỡ đần dạy dỗ trẻ em lực lượng nhà giáo Bởi lẽ nhằm trẻ em cách tân và phát triển tồn diện, với nhân cơ hội đảm bảo chất lượng hoặc khơng tùy thuộc vào việc đỡ đần trẻ em t l ứa tu ổi thiếu nhi giáo dục và đào tạo trẻ em khơng thơng qua loa điều phát biểu, c ch ỉ hoặc m ột hành đ ộng đơn người tuy nhiên yếu tố ch ất lượng c m ột trình đỡ đần dạy dỗ trẻ em lực lượng nhà giáo thiếu nhi mái ấm ngôi trường Trước tình hình tê liệt, việc tu dưỡng trình độ chuyên môn mang lại đ ội ngũ nhà giáo đòi hỏi cung cấp bách, ĐK tiên nhằm mục tiêu xác định tồn thiết kế “thương hiệu” mái ấm ngôi trường Bồi chăm sóc lực lượng nhà giáo phát biểu công cộng nhà giáo thiếu nhi phát biểu riêng rẽ coi nh m ột “nút bấm” tạo ra gửi trở thành mang lại khối hệ thống dạy dỗ quốc dân Đội ngũ cán nhà giáo với vai trị toan vi ệc đỡ đần giáo d ục trẻ em ngôi trường thiếu nhi người quản lý và vận hành đ ều tâm trí “làm nhằm ngôi trường thiếu nhi trở nên mái ấm ngôi trường cách tân và phát triển tốt?” Muốn trước không còn cần với lực lượng mạnh, vững vàng chun mơn điều khơng thể bỏ dở việc tu dưỡng chun môn mang lại lực lượng cán nhà giáo M ục chi cơng tác tu dưỡng nhằm mục tiêu hồn thiện q trình huấn luyện và đào tạo, tự khắc ph ục thiếu thốn sót xô lệch công tác làm việc giảng dạy dỗ, quan lại ểm, n ội dung cách thức dạy dỗ mặt khác theo đòi kịp đòi hỏi xã h ội Trên thực tiễn ni, lực lượng nhà giáo thiếu nhi huấn luyện và đào tạo theo đòi trình độ chuyên môn ngành học tập Song trình độ chuyên môn tiếp nhận, l ực, năng khiếu, ĐK nhà giáo khác: số nhà giáo thầy giáo tr ẻ ngôi trường lại sở hữu nhỏ cho nên việc thích nghi với ch ương trình m ới cịn lờ lững, qua chuyện, ko đồng bộ; số nhà giáo theo đòi học tập lớp khơi t ạo hệ link, chức nên cách thức dạy dỗ trẻ em nhiều h ạn chế, ngh ệ thuật kinh nghiệm tay nghề giảng dạy dỗ ko thực thỏa mãn nhu cầu đòi hỏi thay đổi m ới, kéo đến unique dạy dỗ ko đồng Cạnh cạnh ph ụ huynh ganh đua ếu quan hoài cho tới cách tân và phát triển trọn vẹn trẻ em ĐK tài chính trở ngại khơng có không ít thời hạn nhằm đỡ đần dạy dỗ Mặt không giống c s v ật hóa học mái ấm ngôi trường giới hạn diện tích S tồn ngôi trường q hẹp, ch ưa thỏa mãn nhu cầu với đòi hỏi thay đổi dạy dỗ Vì việc nâng lên ch ất l ượng giáo d ục trẻ em nhằm mục tiêu thực đảm bảo chất lượng unique dạy dỗ, tiếp cận thay đổi giáo d ục thiếu nhi, chung trẻ em cách tân và phát triển cơ hội trọn vẹn c ần thiết Vai trò sinh hoạt tự động tu dưỡng trình độ chuyên môn, nhiệm vụ GVMN - Bồi chăm sóc nhà giáo mái ấm ngôi trường cơng việc mang ý nghĩa chiến l ược, cần thực hiện thông thường xuyên, liên tiếp lâu nhiều năm nhằm xây d ựng đ ội ngũ nhà giáo đ ủ con số, thích hợp cấu với rất chất lượng Mặt không giống, cơng tác b ồi chăm sóc nhà giáo mang ý nghĩa cung cấp bách mái ấm tr ường cần th ực hi ện đòi hỏi năm học tập, đạo ngành nh ằm nâng lên ch ất lượng dạy dỗ thay đổi công tác, cách thức dạy dỗ h ọc… - Cơng tác huấn luyện và đào tạo, tu dưỡng tăng cường phân phát tri ển v ề trình độ chuyên môn nhiệm vụ vớ nhà giáo, nâng lên unique dạy dỗ học tập mái ấm ngôi trường Tham gia nhập sinh hoạt tu dưỡng hỗ trợ cho nhà giáo thu ận lợi tiếp cận với công tác mới mẻ, với thái chừng tích cực kỳ v ới nh ững thay cho đ ổi nhanh gọn thời đại - Bồi chăm sóc nhiều kiểu dáng đa dạng và phong phú đặc biệt quan trọng hình th ức tu dưỡng ngôi trường góp thêm phần thiết kế lòng tin hiệp tác, thao tác làm việc theo đòi t ổ, group chun mơn mái ấm ngôi trường Đẩy mạnh công tác làm việc huấn luyện và đào tạo, bồi d ưỡng khuyến nghị nhà giáo thao tác làm việc cần mẫn, tích c ực đ ể th ực hi ện t ốt nhi ệm v ụ - Khi nhập cuộc tu dưỡng cơ hội thông thường xuyên, chung ph ần nâng lên ý thức, tính tạo nên cách thức dạy dỗ, nh ững kỹ thói quen thuộc tự động học tập nhà giáo Qua tu dưỡng hỗ trợ cho nhà giáo Đánh Giá đ ược kh ả hồn trở nên cơng việc tiến bộ cơng tác thân thuộc Để thỏa mãn nhu cầu yêu cầu xã hội ni, người nhà giáo cần thiết ph ải luôn luôn tập luyện đạo đức nghề nghiệp, tự động học hành, tu dưỡng trình độ chuyên môn nhiệm vụ, nâng lên kh ả sư phạm, thỏa mãn nhu cầu nguyện vọng bố mẹ, nhu c ầu h ọc t ập c trẻ em đòi hỏi thay đổi dạy dỗ huấn luyện và đào tạo Điều kh ẳng đ ịnh r ằng: cơng tác tu dưỡng trình độ chuyên môn mang lại nhà giáo ngôi trường m ầm non h ết mức độ cần thiết, người cán quản lý và vận hành cần với trách cứ nhiệm tu dưỡng chun mơn, nhiệm vụ mang lại lực lượng nhà giáo mái ấm ngôi trường II Yêu cầu, nội dung, cách thức tự động tu dưỡng trình độ chuyên môn, nghi kị ệp vụ người GVMN Yêu cầu tự động tu dưỡng trình độ chuyên môn, nhiệm vụ người GVMN Trước không còn, nhà giáo cần thiết nhận cơ hội không thiếu, thâm thúy v ấn đề tương quan cho tới cách tân và phát triển chun mơn Hiện ni, nhiều nhà giáo không hiểu biết lực thân thuộc ch ưa ch ấp nhận thân thuộc người cùng cơ quan Mỗi với Đánh Giá, phán xét hoặc xếp lo sợ ại trình độ chuyên môn kỳ Đánh Giá xếp loại theo đòi quy đ ịnh c Phòng, S giáo dục và đào tạo Đào tạo ra, nhà giáo thông thường với Xu thế t ự nâng m ức b ản thân thuộc b ằng cao người không giống Giáo viên thông thường tự động Đánh Giá đạt m ức đảm bảo chất lượng, (hiếm tự động Đánh Giá khoảng, yếu) Thực tế, c h ọ ko mu ốn Đánh Giá thân thuộc thấp người không giống kể chúng ta hiểu th ực t ế ko đạt tới tự động Đánh Giá Mặt không giống, nhà giáo với xu h ướng b ằng lòng với lực thân thuộc điều đặc biệt, với nhà giáo đ ược coi nhà giáo đảm bảo chất lượng ln lịng với kết Đánh Giá ko ti ếp t ục ph ấn đấu, giao lưu và học hỏi trình độ chuyên môn Họ ko phấn đấu đạt nh ững chi chuẩn chỉnh cao người nhà giáo thời kỳ Thậm chí, c ả nhu c ầu học hành học viên ko thỏa mãn nhu cầu chúng ta ch ưa nh ận ho ặc ko quan hoài cho tới Giúp nhà giáo với khả nhìn thấy, biết đồng ý cá thể h ọc sinh Khi biết đồng ý học viên thành viên song lập, chúng ta biết ch ấp nh ận thân thuộc ngược lại Chấp nhận học viên ĐK cần thiết nhằm tổ chức dạy dỗ theo đòi ý kiến dạy dỗ lấy học viên thực hiện trung tâm Ng ười nhà giáo với biết đồng ý học viên tạo ra môi tr ường học tập t ập tự do tổ chức học tập tăng thêm ý nghĩa Họ thể tình thương yêu thương, trân trọng với vớ học viên em bản thân, lớp học tập với 30 em học viên 30 em yêu thương quý nh Hiện ni, cung cấp quản lý và vận hành dạy dỗ đòi hỏi mong ước nhà giáo quan hoài cho tới đối tượng người dùng học viên (đặc biệt h ọc sinh với trở ngại học tập tập) trình dạy dỗ học tập nhận khi cần thiết ph ải quan hoài nào là, thực hiện nhằm học tập với thói quen thuộc tự động giác, thông thường xun quan hoài cho tới học viên khơng đơn giản dễ dàng Giáo viên cần thiết hiểu vận dụng cách thức dạy dỗ nhập thực tiễn giảng dạy dỗ từng ngày Thực tế lực lượng nhà giáo tè học tập huấn luyện và đào tạo tu dưỡng thường niên cách thức dạy dỗ học tập Nhưng lý thuy ết th ực tế, gi ữa trí tuệ hành vi ln với khoảng cách rộng lớn Trong ch ương trình tu dưỡng cịn nhiều nhà giáo không hiểu biết đầy đủ ch ất v ấn đ ề Chỉ chính thức nhập áp dụng th ực tế dạy dỗ học tập lớp, chúng ta m ới th ực s ự g ặp cần trở ngại hầu hết nhà giáo biết hiểu lý thuyết nh ưng th ực hành tác nghiệp, trước tình đa dạng mẫu mã, ph ức tạp phát sinh vi ệc h ọc học viên, việc áp dụng lý thuyết nhằm giải yếu tố th ực tế nhiều trở ngại Thậm chí, có không ít nhà giáo hiểu ko trúng, nên số đơng số chúng ta cịn lo lắng thiếu thốn tâm áp dụng Khi thực Chương trình giáo dục và đào tạo, nhiều nhà giáo tin yêu r ằng ch ỉ cần thiết c ố gắng dạy dỗ học tập theo như đúng, đầy đủ theo đòi SGK, SGV đảm bảo chất lượng r ồi T với ý th ức thực dạy dỗ học tập theo đòi mẫu hình cơ hội thụ động Khi chúng ta mong muốn thay cho đ ổi mang lại thích hợp thực tiễn lại bắt gặp trở ngại khơng bi ết ph ải thay cho đ ổi thực hiện phương pháp để thay cho thay đổi Giáo viên cần thiết khuyến nghị tương hỗ tự động học tập nâng lên lực thay đổi cách thức dạy dỗ học tập Chủ trương ngành giáo dục và đào tạo - Đào tạo ra khuyến nghị nhà giáo t ự h ọc nâng lên lực trình độ chuyên môn thay đổi cách thức dạy dỗ học tập, tuy nhiên th ực tế việc khuyến nghị tương hỗ nhà giáo thực việc tự động học tập h ạn chế Giáo viên tự động học tập gì, nào là, khi đâu nhằm đáp ứng hiệu thực tế mang lại việc làm dạy dỗ học tập từng ngày, thỏa mãn nhu cầu đảm bảo chất lượng việc h ọc c h ọc sinh thắc mắc rộng lớn nhà giáo khơng thể tự động gi ải quy ết M ặc mặc dù đa số nhà giáo khuyến nghị học tập nhằm nâng lên trình đ ộ khơi t ạo (đạt chuẩn chỉnh chuẩn trình độ chuyên môn khơi tạo) lực trình độ chuyên môn thỏa mãn nhu cầu thay đổi cách thức dạy dỗ học tập theo phía lấy học viên thực hiện trung tâm nhiều giới hạn Điều thể th ực trạng ni, tr ước đ ịnh phía cung cấp quản lý và vận hành dạy dỗ được cho phép khuy ến khích nhà giáo v ận dụng, kiểm soát và điều chỉnh nội dung học tập SGK mang lại phù h ợp v ới đ ối tượng học viên chưa xuất hiện nắm vững sâu sắc rộng lớn nội dung h ọc nên nhiều nhà giáo ko dám khơng với khả th ực hiện nay, h ọ ch ỉ dạy dỗ có trước SGK Mặc mặc dù tỉ trọng nhà giáo đạt trình đ ộ khơi t ạo chuẩn chỉnh (đã đảm bảo chất lượng nghiệp ĐH, cao đẳng) cao nh ưng l ực trình độ chuyên môn ko thỏa mãn nhu cầu đòi hỏi thay đổi Điều ch ứng t ỏ c h ội học hành thực tăng thêm ý nghĩa nhằm nâng lên l ực trình độ chuyên môn c nhà giáo ko đáp ứng Trong hội tự động học tập tạo ra đẩy mạnh c s t ạo "tình học hành nằm trong tác" nhà giáo "Tình h ọc t ập nằm trong tác" xuất mái ấm ngôi trường tổ chức triển khai mang lại nhà giáo buổi nhằm chúng ta "chia sẻ chuyên nghiệp môn" sinh hoạt chun mơn Theo phong cách tiếp cận Trong số đó, chúng ta với hội giao lưu và học hỏi q trình t ự tr ải nghiệm, giao lưu và học hỏi kể từ người cùng cơ quan nhờ design giáo án, tổ chức, dự nhiều h ọc lớp học tập không giống Đó đàng học hành thiết th ực, hiệu thích hợp vớ nhà giáo Đổi cơ hội tiếp cận công thức tổ chức triển khai thực sinh hoạt trình độ chuyên môn mái ấm ngôi trường Hiện ni, vớ mái ấm ngôi trường, sản phẩm tuần mon trì truy ền thống nếp tổ chức triển khai buổi sinh hoạt trình độ chuyên môn mang lại nhà giáo Tuy nhiên, cơ hội tiếp cận công thức tổ chức triển khai thực ko thực thay đổi, ko mang ý nghĩa hóa học share chun mơn thiên v ề Đánh Giá, so sánh đối với chi chuẩn chỉnh với tính "làm mẫu" nhà giáo gi ỏi Trong thực tiễn lực cá thể nhà giáo không giống nhau, trả c hình họa ều ki ện dạy dỗ học tập không giống nhau, việc học tập học viên gi học tập lại ln trở thành đ ổi Do tê liệt, vớ nhà giáo cần thiết nhập cuộc nhập trình h ọc t ập b ằng th ực tế theo đòi công thức share trình độ chuyên môn Người nhà giáo luôn luôn cần thiết trau dồi, bổ sung cập nhật, nâng lên kh ả trình độ chuyên môn nhằm thỏa mãn nhu cầu đòi hỏi ngày cao người học tập, s ự bi ến đ ổi nhân tố trình dạy dỗ (nội dung ch ương trình, ph ương pháp, người học tập, ) Xuất phân phát kể từ yếu tố nêu bên trên, cần phải có cơ hội tiếp cận m ới, cần thiết tăng thêm ý nghĩa nhằm cách tân và phát triển lực chuyên nghiệp mơn nhà giáo t ạo hội mang lại nhà giáo thông thường xuyên nhập cuộc sinh hoạt trình độ chuyên môn Đây cơ hội tiếp cận chung nhà giáo học hành lộn th ực tế qua loa thực tiễn trải qua thưởng thức thực nhập trình dự giờ-quan sát-suy ngẫm share thực tiễn việc học tập học viên nhằm cách tân và phát triển l ực m ới quan trọng, thỏa mãn nhu cầu đòi hỏi nâng lên unique học hành mang lại học viên H ơn nữa, thực tiễn minh chứng, sinh hoạt trình độ chuyên môn ko ch ỉ chung nâng lên lực chun mơn mang lại nhà giáo tuy nhiên cịn xây d ựng đ ược "tính đ ồng nghiệp" đảm bảo chất lượng đẹp nhất "cộng đồng học tập tập"; chung h ọ thăm dò th ý nghĩa sâu sắc độ quý hiếm thú vị nghề nghiệp và công việc, qua loa khuyến khích say sưa chun mơn, tích cực kỳ dữ thế chủ động thiết kế lại thay đổi m ới mái ấm tr ường Nội dung tự động tu dưỡng trình độ chuyên môn, nhiệm vụ người GVMN Nội dung tu dưỡng bao gồm với 03 chương trình: ch ương trình bồi d ưỡng c ập nhật kiến thức và kỹ năng, kỹ nhiệm vụ thực trách nhiệm năm h ọc giáo d ục thiếu nhi vận dụng nước; công tác tu dưỡng c ập nh ật ki ến thức, kỹ nhiệm vụ thực trách nhiệm cách tân và phát triển giáo d ục m ầm non theo đòi thời kỳ địa phương; công tác tu dưỡng cách tân và phát triển lực nghề nghiệp và công việc thỏa mãn nhu cầu đòi hỏi địa điểm việc thực hiện, loài kiến th ức, kỹ chuyên nghiệp ngành Nội dung công tác tu dưỡng cách tân và phát triển lực nghề nghiệp và công việc thỏa mãn nhu cầu đòi hỏi địa điểm việc thực hiện, kiến thức và kỹ năng, kỹ chuyên nghiệp ngành cần bồi d ưỡng chi chuẩn chỉnh gồm: Phẩm hóa học mái ấm giáo; trình độ chuyên môn nhiệm vụ sư phạm; thiết kế mơi ngôi trường giáo dục; phối phù hợp với mái ấm gia đình nằm trong đ ồng; s d ụng nước ngoài ngữ giờ dân tộc bản địa technology thông tin; th ể kh ả nghệ thuật và thẩm mỹ đỡ đần, dạy dỗ trẻ em thiếu nhi Trong đòi hỏi cần thiết đạt trình độ chuyên môn nhiệm vụ sư phạm ví dụ sau: - Phát triển Chương trình GDMN phù phù hợp với cách tân và phát triển c tr ẻ em b ối cảnh địa phương: Phân tích quan trọng đòi hỏi phân phát tri ển Chương trình dạy dỗ sở GDMN toàn cảnh nay; v ận d ụng kiến thức và kỹ năng chuẩn bị nhằm cách tân và phát triển Chương trình GDMN phù h ợp v ới s ự cách tân và phát triển trẻ nhỏ toàn cảnh địa phương; hỗ tr ợ người cùng cơ quan cách tân và phát triển Chương trình dạy dỗ sở GDMN - Lập plan dạy dỗ trẻ nhỏ group, lớp s GDMN: Phân tích đòi hỏi loại plan giáo dục; Vận dụng loài kiến th ức chuẩn bị nhập lập loại plan dạy dỗ trẻ nhỏ group, lớp thỏa mãn nhu cầu đòi hỏi cách tân và phát triển trẻ nhỏ ĐK th ực tiễn; Hỗ tr ợ người cùng cơ quan lập plan dạy dỗ - Tổ chức sinh hoạt ni chăm sóc, đỡ đần trẻ nhỏ group, lớp: Phân tích u cầu sinh hoạt ni chăm sóc, đỡ đần tr ẻ em group, lớp; áp dụng kiến thức và kỹ năng chuẩn bị nhập tổ chức triển khai sinh hoạt ni chăm sóc, đỡ đần trẻ nhỏ group, lớp thỏa mãn nhu cầu đòi hỏi cách tân và phát triển trẻ nhỏ ĐK thực tiễn; Hỗ trợ người cùng cơ quan tổ chức triển khai, thực nuôi chăm sóc, đỡ đần trẻ nhỏ group, lớp - Đảm bảo an toàn và tin cậy mang lại trẻ em sở GGMN: Phân tích đòi hỏi, quy toan đáp ứng an toàn và tin cậy mang lại trẻ nhỏ c s GDMN; v ận d ụng kiến thức và kỹ năng chuẩn bị nhập Đánh Giá cường độ đáp ứng an toàn và tin cậy mang lại trẻ nhỏ sở GDMN cơng tác xác lập hạn ch ế nguyên vẹn nhân hạn chế; khuyến cáo phương án nâng lên hiệu phịng tách x lí số tình an tồn mang lại trẻ nhỏ sở GDMN - Kĩ sơ cứu vãn - chống tách xử lí số tình nguy nan hi ểm, b ệnh thông thường bắt gặp trẻ em em: Phân tích tình nguy hại, nh ận diện biểu căn bệnh thông thường bắt gặp trẻ nhỏ sở GDMN; áp dụng kiến thức và kỹ năng chuẩn bị nhập Đánh Giá cường độ thực kĩ s c ứu, xử lý số tình nguy hại, căn bệnh thông thường bắt gặp mang lại trẻ nhỏ sở GDMN; khuyến cáo số phương án nâng lên hiệu th ực s c ứu phịng tách, xử lí số tình nguy hại, căn bệnh th ường g ặp trẻ nhỏ sở GDMN - Tổ chức sinh hoạt cách tân và phát triển nhận th ức mang lại trẻ nhỏ theo đòi quan lại ểm dạy dỗ lấy trẻ nhỏ thực hiện trung tâm: Phân tích sở lý luận cách tân và phát triển trí tuệ mang lại trẻ nhỏ theo đòi ý kiến dạy dỗ lấy trẻ nhỏ thực hiện trung tâm; áp dụng kiến thức và kỹ năng chuẩn bị nhập Đánh Giá tình trạng phân phát giới hạn tổ chức triển khai sinh hoạt cách tân và phát triển nh ận th ức theo đòi quan lại ểm dạy dỗ lấy trẻ nhỏ thực hiện trung tâm; khuyến cáo phương án nâng lên hiệu qu ả t ổ chức sinh hoạt cách tân và phát triển trí tuệ theo đòi ý kiến dạy dỗ l trẻ nhỏ thực hiện trung tâm group, lớp sở GDMN - Tổ chức sinh hoạt cách tân và phát triển chuyển động mang lại trẻ nhỏ theo đòi ý kiến dạy dỗ lấy trẻ nhỏ thực hiện trung tâm: Phân tích sở lý luận phân phát tri ển chuyển động theo đòi ý kiến dạy dỗ lấy trẻ nhỏ thực hiện trung tâm; áp dụng ki ến thức chuẩn bị nhập Đánh Giá tình trạng phân phát giới hạn t ổ chức sinh hoạt cách tân và phát triển chuyển động theo đòi ý kiến giáo d ục l tr ẻ em thực hiện trung tâm; khuyến cáo phương án nâng lên hiệu tổ ch ức sinh hoạt cách tân và phát triển chuyển động theo đòi ý kiến dạy dỗ lấy trẻ nhỏ thực hiện trung tâm group, lớp sở GDMN - Tổ chức sinh hoạt cách tân và phát triển ngôn ngữ/tăng cường giờ Việt mang lại tr ẻ em theo đòi ý kiến dạy dỗ lấy trẻ nhỏ thực hiện trung tâm: Phân tích đ ược c s lý luận dạy dỗ cách tân và phát triển ngôn ngữ/tăng cường giờ Việt theo đòi ý kiến dạy dỗ lấy trẻ nhỏ thực hiện trung tâm; áp dụng loài kiến th ức đ ược trang b ị nhập Đánh Giá tình trạng phân phát hạn ch ế tổ ch ức ho ạt đ ộng dạy dỗ cách tân và phát triển ngôn ngữ/tăng cường giờ Việt theo đòi ý kiến giáo d ục lấy trẻ nhỏ thực hiện trung tâm; khuyến cáo phương án nâng lên hiệu tổ ch ức sinh hoạt dạy dỗ cách tân và phát triển ngôn ngữ/tăng cường giờ Việt theo đòi quan lại ểm dạy dỗ lấy trẻ nhỏ thực hiện trung tâm group, lớp sở GDMN; nâng lên kỹ mang lại nhà giáo việc dùng khí cụ h ỗ tr ợ ho ạt động giảng dạy dỗ từng ngày lấy trẻ nhỏ thực hiện trung tâm, đ ặc biệt v ới group trẻ em học tập hịa nhập - Tổ chức sinh hoạt cách tân và phát triển tình yêu, kĩ xã h ội mang lại tr ẻ em theo đòi ý kiến dạy dỗ lấy trẻ nhỏ thực hiện trung tâm: Phân tích đ ược c s lý lu ận cách tân và phát triển tình yêu, kĩ xã hội theo đòi quan lại ểm giáo d ục l tr ẻ em thực hiện trung tâm; áp dụng kiến thức và kỹ năng chuẩn bị nhập Đánh Giá th ực tr ạng phân phát giới hạn tổ chức triển khai sinh hoạt cách tân và phát triển tình yêu kĩ xã hội theo đòi ý kiến dạy dỗ lấy trẻ nhỏ thực hiện trung tâm; khuyến cáo phương án nâng lên hiệu tổ chức triển khai sinh hoạt cách tân và phát triển tình yêu kĩ xã h ội theo đòi ý kiến dạy dỗ lấy trẻ nhỏ thực hiện trung tâm group, lớp c s GDMN - Tổ chức sinh hoạt cách tân và phát triển thẩm mỹ và làm đẹp mang lại trẻ nhỏ theo đòi quan lại ểm dạy dỗ lấy trẻ em thực hiện trung tâm: Phân tích sở lý luận giáo d ục cách tân và phát triển thẩm mỹ và làm đẹp theo đòi ý kiến dạy dỗ lấy trẻ nhỏ thực hiện trung tâm; áp dụng kiến thức và kỹ năng chuẩn bị nhập Đánh Giá tình trạng phân phát hạn ch ế tổ chức triển khai sinh hoạt cách tân và phát triển thẩm mỹ và làm đẹp theo đòi ý kiến giáo d ục lấy tr ẻ em thực hiện trung tâm; khuyến cáo phương án nâng lên hiệu tổ ch ức hoạt đ ộng cách tân và phát triển thẩm mỹ và làm đẹp theo đòi ý kiến dạy dỗ lấy trẻ em thực hiện trung tâm group, lớp sở GDMN - giáo dục và đào tạo đảm bảo môi trường thiên nhiên mang lại trẻ nhỏ độ tuổi nằm mê non: Phân tích c s lý luận việc dạy dỗ đảm bảo môi trường thiên nhiên mang lại trẻ em em; áp dụng loài kiến th ức chuẩn bị nhập thực sinh hoạt dạy dỗ đảm bảo mơi ngôi trường group, lớp; tương hỗ người cùng cơ quan thực sinh hoạt dạy dỗ đảm bảo môi trường thiên nhiên sở GDMN - Tổ chức sinh hoạt đỡ đần, dạy dỗ trẻ nhỏ group, l ớp ghép nhi ều giới hạn tuổi sở GDMN: Phân tích pháp luật, s lý luận c vi ệc tổ chức triển khai sinh hoạt đỡ đần, dạy dỗ trẻ nhỏ group l ớp ghép nhi ều đ ộ tuổi; áp dụng kiến thức và kỹ năng chuẩn bị nhập tổ chức triển khai hoạt đ ộng đỡ đần, dạy dỗ group, lớp ghép nhiều chừng tuổi; hỗ tr ợ người cùng cơ quan t ổ chức sinh hoạt đỡ đần, dạy dỗ trẻ nhỏ group, lớp ghép chừng tu ổi - Công tác huấn luyện và đào tạo, tu dưỡng tăng cường phân phát tri ển v ề trình độ chuyên môn nhiệm vụ vớ nhà giáo, nâng lên unique dạy dỗ học tập mái ấm ngôi trường Tham gia nhập sinh hoạt tu dưỡng hỗ trợ cho nhà giáo thu ận lợi tiếp cận với công tác mới mẻ, với thái chừng tích cực kỳ v ới nh ững thay cho đ ổi nhanh gọn thời đại - Bồi chăm sóc nhiều kiểu dáng đa dạng và phong phú đặc biệt quan trọng hình th ức tu dưỡng ngôi trường góp thêm phần thiết kế lòng tin hiệp tác, thao tác làm việc theo đòi t ổ, group trình độ chuyên môn mái ấm ngôi trường Đẩy mạnh công tác làm việc huấn luyện và đào tạo, bồi d ưỡng khuyến nghị nhà giáo thao tác làm việc cần mẫn, tích c ực đ ể th ực hi ện t ốt nhi ệm v ụ - Khi nhập cuộc tu dưỡng cơ hội thông thường xuyên, chung ph ần nâng lên ý thức, tính tạo nên cách thức dạy dỗ, nh ững kỹ thói quen thuộc tự động học tập nhà giáo Qua tu dưỡng hỗ trợ cho nhà giáo Đánh Giá đ ược kh ả hồn trở nên cơng việc tiến bộ công tác làm việc thân thuộc Để thỏa mãn nhu cầu yêu cầu xã hội ni, người nhà giáo cần thiết ph ải luôn luôn tập luyện đạo đức nghề nghiệp, tự động học hành, tu dưỡng trình độ chuyên môn nhiệm vụ, nâng lên kh ả sư phạm, thỏa mãn nhu cầu nguyện vọng bố mẹ, nhu c ầu h ọc t ập c trẻ em đòi hỏi thay đổi dạy dỗ huấn luyện và đào tạo Điều kh ẳng đ ịnh r ằng: cơng tác tu dưỡng trình độ chuyên môn mang lại nhà giáo ngôi trường m ầm non h ết mức độ cần thiết, người cán quản lý và vận hành cần với trách cứ nhiệm tu dưỡng trình độ chuyên môn, nhiệm vụ mang lại lực lượng nhà giáo mái ấm ngôi trường II Yêu cầu, nội dung, cách thức tự động tu dưỡng trình độ chuyên môn, nghi kị ệp vụ người GVMN Yêu cầu tự động tu dưỡng trình độ chuyên môn, nhiệm vụ người GVMN Trước không còn, nhà giáo cần thiết nhận cơ hội không thiếu, thâm thúy v ấn đề tương quan cho tới cách tân và phát triển chun mơn Hiện ni, nhiều nhà giáo không hiểu biết lực thân thuộc ch ưa ch ấp nhận thân thuộc người cùng cơ quan Mỗi với Đánh Giá, phán xét hoặc xếp lo sợ ại trình độ chuyên môn kỳ Đánh Giá xếp loại theo đòi quy đ ịnh c Phòng, S giáo dục và đào tạo Đào tạo ra, nhà giáo thông thường với Xu thế t ự nâng m ức b ản thân thuộc b ằng cao người không giống Giáo viên thông thường tự động Đánh Giá đạt m ức đảm bảo chất lượng, (hiếm tự động Đánh Giá khoảng, yếu) Thực tế, c h ọ ko mu ốn Đánh Giá thân thuộc thấp người không giống kể chúng ta hiểu th ực t ế ko đạt tới tự động Đánh Giá Mặt không giống, nhà giáo với xu h ướng b ằng lịng với lực thân thuộc điều đặc biệt, với nhà giáo đ ược coi nhà giáo đảm bảo chất lượng ln lịng với kết Đánh Giá ko ti ếp t ục ph ấn đấu, giao lưu và học hỏi trình độ chuyên môn Họ ko phấn đấu đạt nh ững chi chuẩn chỉnh cao người nhà giáo thời kỳ Thậm chí, c ả nhu c ầu học hành học viên ko thỏa mãn nhu cầu chúng ta ch ưa nh ận ho ặc ko quan hoài cho tới Giúp nhà giáo với khả nhìn thấy, biết đồng ý cá thể h ọc sinh Khi biết đồng ý học viên thành viên song lập, chúng ta biết ch ấp nh ận thân thuộc ngược lại Chấp nhận học viên ĐK cần thiết nhằm tổ chức dạy dỗ theo đòi ý kiến dạy dỗ lấy học viên thực hiện trung tâm Ng ười nhà giáo với biết đồng ý học viên tạo ra môi tr ường học tập t ập tự do tổ chức học tập tăng thêm ý nghĩa Họ thể tình thương yêu thương, trân trọng với vớ học viên em bản thân, lớp học tập với 30 em học viên 30 em yêu thương quý nh Hiện ni, cung cấp quản lý và vận hành dạy dỗ đòi hỏi mong ước nhà giáo quan hoài cho tới đối tượng người dùng học viên (đặc biệt h ọc sinh với trở ngại học tập tập) q trình dạy dỗ học tập nhận khi cần thiết ph ải quan hoài nào là, thực hiện nhằm học tập với thói quen thuộc tự động giác, thông thường xuyên quan hoài cho tới học viên khơng đơn giản dễ dàng Giáo viên cần thiết hiểu vận dụng cách thức dạy dỗ nhập thực tiễn giảng dạy dỗ từng ngày Thực tế lực lượng nhà giáo tè học tập huấn luyện và đào tạo tu dưỡng thường niên cách thức dạy dỗ học tập Nhưng lý thuy ết th ực tế, gi ữa trí tuệ hành vi ln với khoảng cách rộng lớn Trong ch ương trình tu dưỡng cịn nhiều nhà giáo không hiểu biết đầy đủ ch ất v ấn đ ề Chỉ chính thức nhập áp dụng th ực tế dạy dỗ học tập lớp, chúng ta m ới th ực s ự g ặp cần trở ngại hầu hết nhà giáo biết hiểu lý thuyết nh ưng th ực hành tác nghiệp, trước tình đa dạng mẫu mã, ph ức tạp phát sinh vi ệc h ọc học viên, việc áp dụng lý thuyết nhằm giải yếu tố th ực tế cịn nhiều trở ngại Thậm chí, có không ít nhà giáo hiểu ko trúng, nên số sầm uất số chúng ta lo lắng thiếu thốn tâm áp dụng Khi thực Chương trình giáo dục và đào tạo, nhiều nhà giáo tin yêu r ằng ch ỉ cần thiết c ố gắng dạy dỗ học tập theo như đúng, đầy đủ theo đòi SGK, SGV đảm bảo chất lượng r ồi T với ý th ức thực dạy dỗ học tập theo đòi mẫu hình cơ hội thụ động Khi chúng ta mong muốn thay cho đ ổi mang lại thích hợp thực tiễn lại bắt gặp trở ngại ko bi ết ph ải thay cho đ ổi thực hiện phương pháp để thay cho thay đổi Giáo viên cần thiết khuyến nghị tương hỗ tự động học tập nâng lên lực thay đổi cách thức dạy dỗ học tập Chủ trương ngành giáo dục và đào tạo - Đào tạo ra khuyến nghị nhà giáo t ự h ọc nâng lên lực trình độ chuyên môn thay đổi cách thức dạy dỗ học tập, tuy nhiên th ực tế việc khuyến nghị tương hỗ nhà giáo thực việc tự động học tập h ạn chế Giáo viên tự động học tập gì, nào là, khi đâu nhằm đáp ứng hiệu thực tế mang lại việc làm dạy dỗ học tập từng ngày, thỏa mãn nhu cầu đảm bảo chất lượng việc h ọc c h ọc sinh thắc mắc rộng lớn nhà giáo khơng thể tự động gi ải quy ết M ặc mặc dù đa số nhà giáo khuyến nghị học tập nhằm nâng lên trình đ ộ khơi t ạo (đạt chuẩn chỉnh chuẩn trình độ chuyên môn khơi tạo) lực trình độ chuyên môn thỏa mãn nhu cầu thay đổi cách thức dạy dỗ học tập theo phía lấy học viên thực hiện trung tâm nhiều giới hạn Điều thể th ực trạng ni, tr ước đ ịnh phía cung cấp quản lý và vận hành dạy dỗ được cho phép khuy ến khích nhà giáo v ận dụng, kiểm soát và điều chỉnh nội dung học tập SGK mang lại phù h ợp v ới đ ối tượng học viên chưa xuất hiện nắm vững sâu sắc rộng lớn nội dung h ọc nên nhiều nhà giáo ko dám khơng với khả th ực hiện nay, h ọ ch ỉ dạy dỗ có trước SGK Mặc mặc dù tỉ trọng nhà giáo đạt trình đ ộ khơi t ạo chuẩn chỉnh (đã đảm bảo chất lượng nghiệp ĐH, cao đẳng) cao nh ưng l ực trình độ chuyên môn ko thỏa mãn nhu cầu đòi hỏi thay đổi Điều ch ứng t ỏ c h ội học hành thực tăng thêm ý nghĩa nhằm nâng lên l ực trình độ chuyên môn c nhà giáo ko đáp ứng Trong hội tự động học tập tạo ra đẩy mạnh c s t ạo "tình học hành nằm trong tác" nhà giáo "Tình h ọc t ập nằm trong tác" xuất mái ấm ngôi trường tổ chức triển khai mang lại nhà giáo buổi nhằm chúng ta "chia sẻ chuyên nghiệp môn" sinh hoạt trình độ chuyên môn Theo phong cách tiếp cận Trong số đó, chúng ta với hội giao lưu và học hỏi trình t ự tr ải nghiệm, giao lưu và học hỏi kể từ người cùng cơ quan nhờ design giáo án, tổ chức, dự nhiều h ọc lớp học tập không giống Đó đàng học hành thiết th ực, hiệu thích hợp vớ nhà giáo Đổi cơ hội tiếp cận công thức tổ chức triển khai thực sinh hoạt trình độ chuyên môn mái ấm ngôi trường Hiện ni, vớ mái ấm ngôi trường, sản phẩm tuần mon trì truy ền thống nếp tổ chức triển khai buổi sinh hoạt trình độ chuyên môn mang lại nhà giáo Tuy nhiên, cơ hội tiếp cận công thức tổ chức triển khai thực ko thực thay đổi, ko mang ý nghĩa hóa học share chuyên nghiệp mơn cịn thiên v ề Đánh Giá, so sánh đối với chi chuẩn chỉnh với tính "làm mẫu" nhà giáo gi ỏi Trong thực tiễn lực cá thể nhà giáo không giống nhau, trả c hình họa ều ki ện dạy dỗ học tập không giống nhau, việc học tập học viên gi học tập lại ln ln trở thành đ ổi Do tê liệt, vớ nhà giáo cần thiết nhập cuộc nhập trình h ọc t ập b ằng th ực tế theo đòi công thức share trình độ chuyên môn Người nhà giáo luôn luôn cần thiết trau dồi, bổ sung cập nhật, nâng lên kh ả trình độ chuyên môn nhằm thỏa mãn nhu cầu đòi hỏi ngày cao người học tập, s ự bi ến đ ổi nhân tố trình dạy dỗ (nội dung ch ương trình, ph ương pháp, người học tập, ) Xuất phân phát kể từ yếu tố nêu bên trên, cần phải có cơ hội tiếp cận m ới, cần thiết tăng thêm ý nghĩa nhằm cách tân và phát triển lực chun mơn nhà giáo t ạo hội mang lại nhà giáo thông thường xuyên nhập cuộc sinh hoạt trình độ chuyên môn Đây cơ hội tiếp cận chung nhà giáo học hành lộn th ực tế qua loa thực tiễn trải qua thưởng thức thực nhập trình dự giờ-quan sát-suy ngẫm share thực tiễn việc học tập học viên nhằm cách tân và phát triển l ực m ới quan trọng, thỏa mãn nhu cầu đòi hỏi nâng lên unique học hành mang lại học viên H ơn nữa, thực tiễn minh chứng, sinh hoạt trình độ chuyên môn ko ch ỉ chung nâng lên lực trình độ chuyên môn mang lại nhà giáo tuy nhiên cịn xây d ựng đ ược "tính đ ồng nghiệp" đảm bảo chất lượng đẹp nhất "cộng đồng học tập tập"; chung h ọ thăm dò th ý nghĩa sâu sắc độ quý hiếm thú vị nghề nghiệp và công việc, qua loa khuyến khích say sưa chun mơn, tích cực kỳ dữ thế chủ động thiết kế lại thay đổi m ới mái ấm tr ường Nội dung tự động tu dưỡng trình độ chuyên môn, nhiệm vụ người GVMN Nội dung tu dưỡng bao gồm với 03 chương trình: ch ương trình bồi d ưỡng c ập nhật kiến thức và kỹ năng, kỹ nhiệm vụ thực trách nhiệm năm h ọc giáo d ục thiếu nhi vận dụng nước; công tác tu dưỡng c ập nh ật ki ến thức, kỹ nhiệm vụ thực trách nhiệm cách tân và phát triển giáo d ục m ầm non theo đòi thời kỳ địa phương; công tác tu dưỡng cách tân và phát triển lực nghề nghiệp và công việc thỏa mãn nhu cầu đòi hỏi địa điểm việc thực hiện, loài kiến th ức, kỹ chuyên nghiệp ngành Nội dung công tác tu dưỡng cách tân và phát triển lực nghề nghiệp và công việc thỏa mãn nhu cầu đòi hỏi địa điểm việc thực hiện, kiến thức và kỹ năng, kỹ chuyên nghiệp ngành cần bồi d ưỡng chi chuẩn chỉnh gồm: Phẩm hóa học mái ấm giáo; trình độ chuyên môn nhiệm vụ sư phạm; thiết kế môi trường thiên nhiên giáo dục; phối phù hợp với mái ấm gia đình nằm trong đ ồng; s d ụng nước ngoài ngữ giờ dân tộc bản địa technology thông tin; th ể kh ả nghệ thuật và thẩm mỹ đỡ đần, dạy dỗ trẻ em thiếu nhi Trong đòi hỏi cần thiết đạt trình độ chuyên môn nhiệm vụ sư phạm ví dụ sau: - Phát triển Chương trình GDMN phù phù hợp với cách tân và phát triển c tr ẻ em b ối cảnh địa phương: Phân tích quan trọng đòi hỏi phân phát tri ển Chương trình dạy dỗ sở GDMN toàn cảnh nay; v ận d ụng kiến thức và kỹ năng chuẩn bị nhằm cách tân và phát triển Chương trình GDMN phù h ợp v ới s ự cách tân và phát triển trẻ nhỏ toàn cảnh địa phương; hỗ tr ợ người cùng cơ quan cách tân và phát triển Chương trình dạy dỗ sở GDMN - Lập plan dạy dỗ trẻ nhỏ group, lớp s GDMN: Phân tích đòi hỏi loại plan giáo dục; Vận dụng loài kiến th ức chuẩn bị nhập lập loại plan dạy dỗ trẻ nhỏ group, lớp thỏa mãn nhu cầu đòi hỏi cách tân và phát triển trẻ nhỏ ĐK th ực tiễn; Hỗ tr ợ người cùng cơ quan lập plan dạy dỗ - Tổ chức sinh hoạt ni chăm sóc, đỡ đần trẻ nhỏ group, lớp: Phân tích u cầu sinh hoạt ni chăm sóc, đỡ đần tr ẻ em group, lớp; áp dụng kiến thức và kỹ năng chuẩn bị nhập tổ chức triển khai sinh hoạt nuôi chăm sóc, đỡ đần trẻ nhỏ group, lớp thỏa mãn nhu cầu đòi hỏi cách tân và phát triển trẻ nhỏ ĐK thực tiễn; Hỗ trợ người cùng cơ quan tổ chức triển khai, thực ni chăm sóc, đỡ đần trẻ nhỏ group, lớp - Đảm bảo an toàn và tin cậy mang lại trẻ em sở GGMN: Phân tích đòi hỏi, quy toan đáp ứng an toàn và tin cậy mang lại trẻ nhỏ c s GDMN; v ận d ụng kiến thức và kỹ năng chuẩn bị nhập Đánh Giá cường độ đảm bảo đảm tồn mang lại trẻ nhỏ sở GDMN công tác làm việc xác lập hạn ch ế nguyên vẹn nhân hạn chế; khuyến cáo phương án nâng lên hiệu phịng tách x lí số tình an tồn mang lại trẻ nhỏ sở GDMN - Kĩ sơ cứu vãn - phịng tách xử lí số tình nguy nan hi ểm, b ệnh thông thường bắt gặp trẻ em em: Phân tích tình nguy hại, nh ận diện biểu căn bệnh thông thường bắt gặp trẻ nhỏ sở GDMN; áp dụng kiến thức và kỹ năng chuẩn bị nhập Đánh Giá cường độ thực kĩ s c ứu, xử lý số tình nguy hại, căn bệnh thông thường bắt gặp mang lại trẻ nhỏ sở GDMN; khuyến cáo số phương án nâng lên hiệu th ực s c ứu phịng tách, xử lí số tình nguy hại, căn bệnh th ường g ặp trẻ nhỏ sở GDMN - Tổ chức sinh hoạt cách tân và phát triển nhận th ức mang lại trẻ nhỏ theo đòi quan lại ểm dạy dỗ lấy trẻ nhỏ thực hiện trung tâm: Phân tích sở lý luận cách tân và phát triển trí tuệ mang lại trẻ nhỏ theo đòi ý kiến dạy dỗ lấy trẻ nhỏ thực hiện trung tâm; áp dụng kiến thức và kỹ năng chuẩn bị nhập Đánh Giá tình trạng phân phát giới hạn tổ chức triển khai sinh hoạt cách tân và phát triển nh ận th ức theo đòi quan lại ểm dạy dỗ lấy trẻ nhỏ thực hiện trung tâm; khuyến cáo phương án nâng lên hiệu qu ả t ổ chức sinh hoạt cách tân và phát triển trí tuệ theo đòi ý kiến dạy dỗ l trẻ nhỏ thực hiện trung tâm group, lớp sở GDMN - Tổ chức sinh hoạt cách tân và phát triển chuyển động mang lại trẻ nhỏ theo đòi ý kiến dạy dỗ lấy trẻ nhỏ thực hiện trung tâm: Phân tích sở lý luận phân phát tri ển chuyển động theo đòi ý kiến dạy dỗ lấy trẻ nhỏ thực hiện trung tâm; áp dụng ki ến thức chuẩn bị nhập Đánh Giá tình trạng phân phát giới hạn t ổ chức sinh hoạt cách tân và phát triển chuyển động theo đòi ý kiến giáo d ục l tr ẻ em thực hiện trung tâm; khuyến cáo phương án nâng lên hiệu tổ ch ức sinh hoạt cách tân và phát triển chuyển động theo đòi ý kiến dạy dỗ lấy trẻ nhỏ thực hiện trung tâm group, lớp sở GDMN - Tổ chức sinh hoạt cách tân và phát triển ngôn ngữ/tăng cường giờ Việt mang lại tr ẻ em theo đòi ý kiến dạy dỗ lấy trẻ nhỏ thực hiện trung tâm: Phân tích đ ược c s lý luận dạy dỗ cách tân và phát triển ngôn ngữ/tăng cường giờ Việt theo đòi ý kiến dạy dỗ lấy trẻ nhỏ thực hiện trung tâm; áp dụng loài kiến th ức đ ược trang b ị nhập Đánh Giá tình trạng phân phát hạn ch ế tổ ch ức ho ạt đ ộng dạy dỗ cách tân và phát triển ngôn ngữ/tăng cường giờ Việt theo đòi ý kiến giáo d ục lấy trẻ nhỏ thực hiện trung tâm; khuyến cáo phương án nâng lên hiệu tổ ch ức sinh hoạt dạy dỗ cách tân và phát triển ngôn ngữ/tăng cường giờ Việt theo đòi quan lại ểm dạy dỗ lấy trẻ nhỏ thực hiện trung tâm group, lớp sở GDMN; nâng lên kỹ mang lại nhà giáo việc dùng khí cụ h ỗ tr ợ ho ạt động giảng dạy dỗ từng ngày lấy trẻ nhỏ thực hiện trung tâm, đ ặc biệt v ới group trẻ em học tập hịa nhập - Tổ chức sinh hoạt cách tân và phát triển tình yêu, kĩ xã h ội mang lại tr ẻ em theo đòi ý kiến dạy dỗ lấy trẻ nhỏ thực hiện trung tâm: Phân tích đ ược c s lý lu ận cách tân và phát triển tình yêu, kĩ xã hội theo đòi quan lại ểm giáo d ục l tr ẻ em thực hiện trung tâm; áp dụng kiến thức và kỹ năng chuẩn bị nhập Đánh Giá th ực tr ạng phân phát giới hạn tổ chức triển khai sinh hoạt cách tân và phát triển tình yêu kĩ xã hội theo đòi ý kiến dạy dỗ lấy trẻ nhỏ thực hiện trung tâm; khuyến cáo phương án nâng lên hiệu tổ chức triển khai sinh hoạt cách tân và phát triển tình yêu kĩ xã h ội theo đòi ý kiến dạy dỗ lấy trẻ nhỏ thực hiện trung tâm group, lớp c s GDMN - Tổ chức sinh hoạt cách tân và phát triển thẩm mỹ và làm đẹp mang lại trẻ nhỏ theo đòi quan lại ểm dạy dỗ lấy trẻ em thực hiện trung tâm: Phân tích sở lý luận giáo d ục cách tân và phát triển thẩm mỹ và làm đẹp theo đòi ý kiến dạy dỗ lấy trẻ nhỏ thực hiện trung tâm; áp dụng kiến thức và kỹ năng chuẩn bị nhập Đánh Giá tình trạng phân phát hạn ch ế tổ chức triển khai sinh hoạt cách tân và phát triển thẩm mỹ và làm đẹp theo đòi ý kiến giáo d ục lấy tr ẻ em thực hiện trung tâm; khuyến cáo phương án nâng lên hiệu tổ ch ức hoạt đ ộng cách tân và phát triển thẩm mỹ và làm đẹp theo đòi ý kiến dạy dỗ lấy trẻ em thực hiện trung tâm group, lớp sở GDMN - giáo dục và đào tạo đảm bảo môi trường thiên nhiên mang lại trẻ nhỏ độ tuổi nằm mê non: Phân tích c s lý luận việc dạy dỗ đảm bảo môi trường thiên nhiên mang lại trẻ em em; áp dụng loài kiến th ức chuẩn bị nhập thực sinh hoạt dạy dỗ đảm bảo môi trường thiên nhiên group, lớp; tương hỗ người cùng cơ quan thực sinh hoạt dạy dỗ đảm bảo môi trường thiên nhiên sở GDMN - Tổ chức sinh hoạt đỡ đần, dạy dỗ trẻ nhỏ group, l ớp ghép nhi ều giới hạn tuổi sở GDMN: Phân tích pháp luật, s lý luận c vi ệc tổ chức triển khai sinh hoạt đỡ đần, dạy dỗ trẻ nhỏ group l ớp ghép nhi ều đ ộ tuổi; áp dụng kiến thức và kỹ năng chuẩn bị nhập tổ chức triển khai hoạt đ ộng đỡ đần, dạy dỗ group, lớp ghép nhiều chừng tuổi; hỗ tr ợ người cùng cơ quan t ổ chức sinh hoạt đỡ đần, dạy dỗ trẻ nhỏ group, lớp ghép chừng tu ổi - Tổ chức sinh hoạt dạy dỗ kỹ sinh sống, Cống hiến và làm việc cho trẻ nhỏ độ tuổi nằm mê non: Phân tích sở lý luận dạy dỗ kỹ sinh sống, Cống hiến và làm việc cho trẻ em em; vận d ụng kiến thức và kỹ năng chuẩn bị nhập tổ chức triển khai sinh hoạt dạy dỗ kỹ s ống mang lại trẻ nhỏ sở GDMN; tương hỗ người cùng cơ quan tổ ch ức hoạt đ ộng dạy dỗ kỹ sinh sống, Cống hiến và làm việc cho trẻ nhỏ - Tổ chức để ý Đánh Giá cách tân và phát triển trẻ nhỏ l ứa tu ổi m ầm non: Phân tích sở khoa học tập Đánh Giá cách tân và phát triển trẻ em em; áp dụng kiến thức và kỹ năng chuẩn bị nhập tổ chức triển khai để ý Đánh Giá s ự phân phát tri ển trẻ em em; tương hỗ người cùng cơ quan thực sinh hoạt để ý, Đánh Giá cách tân và phát triển trẻ nhỏ group, lớp - Phát hiện nay, sàng thanh lọc tổchức sinh hoạt đỡ đần, dạy dỗ thỏa mãn nhu cầu tr ẻ em mong muốn quánh biệt: Phân tích phương thức phân phát hiện nay, sàng thanh lọc đòi hỏi tổ chức triển khai sinh hoạt đỡ đần, dạy dỗ thỏa mãn nhu cầu trẻ nhỏ với nhu c ầu quánh biệt; áp dụng kiến thức và kỹ năng chuẩn bị nhập phân phát hiện nay, sàng l ọc tr ẻ em mong muốn đặc biệt quan trọng group, lớp phụ trách; khuyến cáo đ ược phương án nâng lên hiệu tổ chức triển khai sinh hoạt đỡ đần, giáo d ục trẻ nhỏ mong muốn đặc biệt quan trọng group, lớp - Làm vật dụng dạy dỗ học tập, đồ dùng đùa kể từ vật liệu địa ph ương: Phân tích đ ược đòi hỏi sư phạm vật dụng, đồ dùng đùa tự động tạo ra kể từ nguyên vẹn li ệu địa phương; áp dụng kiến thức và kỹ năng chuẩn bị nhập design, th ực số vật dụng đồ dùng đùa kể từ vật liệu địa phương; tương hỗ người cùng cơ quan thực hiện m ột số đ sử dụng, đồ dùng đùa kể từ nguyên vẹn vật tư địa hạt sở GDMN - Quản lí group, lớp học tập sở GDMN: Phân tích sở lý luận qu ản lý group, lớp sở GDMN; áp dụng loài kiến th ức chuẩn bị nhập qu ản lý group, lớp sở GDMN; tương hỗ người cùng cơ quan quản lý và vận hành group, lớp sở GDMN Phương pháp tự động tu dưỡng trình độ chuyên môn, nhiệm vụ người GVMN Để trình tự động học tập, tự động tu dưỡng đạt unique, hiệu thân thuộc người nhà giáo cần phải có cách thức tự động tu dưỡng trình độ chuyên môn, nhiệm vụ sau: Một là, nhà giáo trước không còn cần nhận th ức địa điểm,vai trị, trách cứ nhiệm tự động học tập, tự động tu dưỡng Chỉ trí tuệ thân thuộc m ỗi nhà giáo gửi hóa yêu cầu, địi chất vấn xã hội trở nên động c m ục đích cá thể, kể từ dữ thế chủ động, tích cực kỳ, tự động giác ph ấn đấu t ự h ọc, t ự tu dưỡng Hai là, kể từ đầu năm mới học tập, thân thuộc nhà giáo cần thiết xây d ựng mang lại plan tự động học tập, tự động tu dưỡng khoa học tập.Trong plan cần thiết xác đ ịnh rõ ràng tiềm năng, nội dung, kiểu dáng, cách thức, th ời gian lận t ự h ọc, t ự b ồi d ưỡng Khi thiết kế plan nhà giáo cần thể rõ ràng ph độ ẩm ch ất, nhân cơ hội, đạo đức nghề nghiệp nghề nghiệp và công việc cần thiết hoàn mỹ Những loài kiến th ức, kĩ s phạm, cách thức dạy dỗ học tập, …cần bổ sung cập nhật Để xây d ựng m ột plan khoa học tập, nhà giáo cần thiết dựa plan ngôi trường Ngoài cần thiết xem thêm tăng Căn Thông tư số 12/2019/TT-BGDĐT ngày 26/8/2019 Sở giáo dục và đào tạo Đào tạo ra việc Ban hành công tác tu dưỡng thông thường xuyên nhà giáo thiếu nhi Thông tư số 19/2019/TT-BGDĐT ngày 12/11/2019 Sở giáo dục và đào tạo & Đào tạo ra việc Ban hành Quy chế tu dưỡng thông thường xuyên nhà giáo, cán quản lý và vận hành sở dạy dỗ thiếu nhi, phổ thông nhà giáo trung tâm dạy dỗ thông thường xuyên Từ nhà giáo lựa lựa chọn, đo đếm phần cơng việc c ần thực hiện, nh ững đòi hỏi ví dụ cần thiết đạt được, mốc thời hạn cường độ hoàn thiện phù h ợp v ới ĐK lực thân thuộc Sau lập plan m ỗi nhà giáo cần với tâm, với ý thức trách cứ nhiệm, với lòng tin ch ủ động, kiên trì v ượt qua loa trở ngại nhằm hồn trở nên tiềm năng bịa Ba là, người nhà giáo cần thiết xếp thời hạn tự động học tập, tự động tu dưỡng mang lại phù phù hợp với đặc thù cơng việc Th ời gian lận t ự h ọc, t ự b ồi d ưỡng c nhà giáo Tiểu học tập giới hạn nhà giáo cần thiết xếp th ời gian lận t ự học tập qua loa sinh hoạt trình độ chuyên môn tổ, group, qua loa dự thăm hỏi lớp, qua loa tham lam d ự buổi mục chính, hướng dẫn, hội thảo chiến lược ngôi trường, Phòng dạy dỗ - khơi t ạo, tổ chức triển khai trị, xã hội tổ chức…vào hè năm học tập Ngoài người nhà giáo cần thiết nhập cuộc tự động học tập, tự động tu dưỡng vào trong ngày ngh ỉ, gi ngh ỉ Bốn là, nhà giáo thiếu nhi cần thiết xác lập nội dung tự động học tập, tự động bồi d ưỡng thích hợp Tự học tập, tự động tu dưỡng ko tu dưỡng trình độ chuyên môn nhiệm vụ tuy nhiên tu dưỡng đạo đức nghề nghiệp, tác phong, kĩ sư ph ạm Trong trình tu dưỡng đạo đức nghề nghiệp, tác phong, kĩ sư ph ạm người nhà giáo cần thiết học hành điểm, khi sinh sống việc làm Học tập dượt, tu dưỡng trải qua quan hệ với người cùng cơ quan, v ới ph ụ huynh, với học viên, với xã hội Từ hồn thiện nhân cơ hội ng ười nhà giáo Khi tu dưỡng trình độ chuyên môn nhiệm vụ nhà giáo thiếu nhi cần phải biết l ựa lựa chọn tư liệu, phân tích tích lũy thơng tin yêu cơ hội với ch ọn l ọc phù h ợp v ới đòi hỏi thực tiễn đưa Giáo viên thăm dò tư liệu tu dưỡng qua loa sách vở, qua loa ph ương ti ện vấn đề đại bọn chúng, qua loa mạng mạng internet, qua loa sinh hoạt chuyên nghiệp môn…Giáo viên cần thiết bổ sung cập nhật đúng lúc kiến thức và kỹ năng tin yêu học tập, nước ngoài ngữ, thay đổi m ới v ề cách thức, chuẩn bị mang lại loài kiến th ức văn hóa truyền thống, xã h ội, nh ững nắm vững pháp lý Năm là, nhằm trình tự động học tập, tự động tu dưỡng với hiệu người nhà giáo m ầm non phải ghi nhận lựa lựa chọn kiểu dáng tu dưỡng thích hợp v ới kh ả năng, s ngôi trường Hình thức tự động học tập, tự động tu dưỡng trải qua ho ạt đ ộng cá thể giảng dạy dỗ, phân tích tư liệu, phân tích công văn, ch ỉ th ị, thơng tư…Hình thức tự động học tập, tự động tu dưỡng qua loa sinh hoạt tập dượt th ể nh nhập cuộc sinh hoạt sinh hoạt trình độ chuyên môn, qua loa sinh hoạt trị, xã hội, qua loa huấn luyện và đào tạo nâng chuẩn chỉnh Sáu là, trình tự động học tập, tự động tu dưỡng người nhà giáo ph ải bi ết t ự đánh giá, Đánh Giá kết tu dưỡng Hoạt động chung nhà giáo nhìn nhận lại việc thực hiện ko thực hiện trình t ự h ọc, t ự b ồi chăm sóc, kể từ đúng lúc kiểm soát và điều chỉnh, bổ sung cập nhật plan nhằm mục tiêu đ ạt tiềm năng b ồi chăm sóc Tự học tập, tự động tu dưỡng tạo hình trình luy ện t ập kiên trì với khối hệ thống, sở ý thức trách cứ nhiệm, tính tự động giác cao Qua nhà giáo say sưa với nội dung học hành, trở thành bọn chúng trở nên hi ểu bi ết chuy ển trở nên niềm tin yêu, giới quan lại khoa học tập, tạo ra hiện trạng phấn kh ởi, hứng thú; biết giành giật thủ tận dụng tối đa với hiệu khoảng chừng th ời gian lận với th ể nhằm tự động học tập, tự động nghiên cứu; ln thăm dò cơ hội hiểu sâu sắc nh ững nội dung bi ết tìm hiểu điều ko biết; tạo hình thái chừng động c phấn đ ấu đắn, nhằm hoàn mỹ phẩm hóa học nhân cơ hội, nâng lên l ực, ph ương pháp, tác phong công tác làm việc đáng tin tưởng nghề nghiệp và công việc, thỏa mãn nhu cầu yêu thương c ầu đ ổi m ới giáo d ục III Hướng dẫn thực sinh hoạt tự động tu dưỡng trình độ chuyên môn, nhiệm vụ người GVMN thỏa mãn nhu cầu Chuẩn nghề nghiệp và công việc Biện pháp 1: Nâng cao trình độ chuyên môn chuẩn chỉnh nhà giáo Để thực đảm bảo chất lượng công tác làm việc tu dưỡng trình độ chuyên môn mang lại đ ội ngũ nhà giáo c ần cần thiết kế plan ví dụ khởi nguồn từ yêu cầu huấn luyện và đào tạo c t ừng nhà giáo (những nhà giáo cần thiết nâng lên trình độ? V ề vấn đ ề gì?) Đ ồng thời, lập plan tu dưỡng lâu năm nhằm mục tiêu xác lập tiềm năng toan h ướng huấn luyện và đào tạo lực lượng lao động ( Số lượng khóa huấn luyện và đào tạo, thời hạn di ễn rời khỏi, k ết qu ả d ự tính đạt được,…) Tham mưu cơ với hiệu trưởng tạo ra ĐK tiện lợi mang lại nhà giáo học tập nâng lên trình độ chuyên môn trình độ chuyên môn nhiệm vụ tr ường s phạm Ngoài việc nhập cuộc lớp hướng dẫn, khóa huấn luyện và đào tạo nghiệp v ụ, q trình thao tác làm việc nhà giáo cần với ý th ức tự động học: nhập cuộc bu ổi d ự giờ, sinh hoạt trình độ chuyên môn người cùng cơ quan, tham lam quan lại tr ường b ạn v ề cơ hội xếp, tổ chức triển khai môi trường thiên nhiên sinh hoạt mang lại trẻ em,… công ty đ ộng h ọc thăm dò hiểu tăng số kỹ quan trọng công tác làm việc gi ảng dạy dỗ nh ư: kĩ phịng – hành xử căn bệnh tai nạn ngoài ý muốn th ường bắt gặp trẻ em, kĩ ứng x s phạm,… Biện pháp 2: Bồi chăm sóc nhà giáo dữ thế chủ động thiết kế h sơ Để công tác làm việc tu dưỡng trình độ chuyên môn nhà giáo đạt hiệu cao, ng ười qu ản lí rất cần được làm rõ nhà giáo mình: trình độ chuyên môn chun mơn, đậm chất ngầu và cá tính, l ực sư phạm, sở ngôi trường sinh hoạt, giới hạn nó ếu công tác làm việc giảng dạy dỗ,… Bồi chăm sóc nhà giáo thiết kế hồ nước s ơ, giáo án m ột cách thức hiệu quả chung Đánh Giá lực, trình đ ộ nhà giáo nhằm kể từ fake kiểm soát và điều chỉnh thích hợp nhằm mục tiêu nâng cấp nâng lên l ực mang lại chúng ta Vd: Một số nhà giáo cịn yếu đuối lực biên soạn bài bác, cần thiết thăm dò hiểu nguyên vẹn nhân cụ thể: + Giáo viên không biết cách thức biên soạn + Chưa xác lập mục tiêu đòi hỏi + Phương pháp phương án nhằm biên soạn ch ưa xác, ch ưa h ợp lí Biện pháp 3: Bồi chăm sóc kiến thức và kỹ năng tổ chức triển khai sinh hoạt Bồi chăm sóc kiến thức và kỹ năng mang lại lực lượng nhà giáo qua loa tiết dạy dỗ (d ự giờ, thao gi ảng, loài kiến tập) chung mái ấm cai quản lí Đánh Giá lực, trình đ ộ c t ừng nhà giáo, phân loại theo đòi group nhằm vận dụng plan tu dưỡng phù h ợp v ới t ừng group nhà giáo Vd: Cô B dạy dỗ trẻ tuổi 4-5 tuổi tác không biết cơ hội làm cho h ứng thú đ ể tr ẻ t ập trung nhập học tập Sau tiết dự giờ, cán cai quản lí fake phán xét phân tách mang lại B hiểu tầm quan lại tọng việc làm cho hào hứng mang lại trẻ em tr ước b ước nhập học tập fake khêu gợi ý phía giải yếu tố cô B bắt gặp ph ải Biện pháp 4: Đẩy mạnh sinh hoạt tổ trình độ chuyên môn Một phương án thiếu thốn công tác làm việc bồi d ưỡng, nâng lên l ực mang lại lực lượng nhà giáo tăng cường sinh hoạt tổ trình độ chuyên môn Ngay t b đầu năm mới học tập, người cai quản lí cần thiết phân cơng nhà giáo phù h ợp v ới t ổ d ựa theo đòi lực trình độ chuyên môn Khi lựa chọn tổ trưởng mang lại tổ trình độ chuyên môn cần thiết lựa chọn nhà giáo với lực chun mơn, năng nổ đ ộng, với khả chỉ dẫn nhằm dẫn dắt quản lý điều hành tổ Biện pháp 5: Bồi chăm sóc trải qua trào lưu ganh đua đua + Thi nhà giáo dạy dỗ giỏi: Thông qua loa hội ganh đua nhà giáo đ ược th ể lực thân thuộc, Đánh Giá ưu điểm nhược điểm, rút kinh nghiệm tay nghề t ự kiểm soát và điều chỉnh nhằm nâng lên trình độ chuyên môn, chun mơn công tác làm việc gi ảng dạy dỗ + Làm vật dụng sáng sủa tạo: Tổ chức ganh đua thực hiện đ sử dụng m ầm non ko ch ỉ chung nhà giáo bắt cách thức đòi hỏi dạy dỗ tuy nhiên tăng tính tạo nên, dữ thế chủ động tích cực kỳ việc tự động nâng lên lực, trình độ chuyên môn thân thuộc Biện pháp 6: Thực đánh giá, tra nội Kiểm tra, tra nội tính năng, trách nhiệm cung cấp cai quản lí mái ấm ngôi trường xuyên thấu q tình cai quản lí Cơng tác đánh giá, giám sát chung Đánh Giá mặt mày mạnh, yếu đuối cá thể lực lượng nhằm trả ganh đua ện t ập th ể Kiểm tra kế hoạch hoặc đột xuất nhằm mục tiêu nâng lên tính tự động giác, ch ủ động nhà giáo đáp ứng tính cơng vì thế, khách hàng quan lại Biện pháp 7: Phối phù hợp với lực lượng mái ấm tr ường Kết phù hợp với đoàn thể ngôi trường thực đảm bảo chất lượng cơng tác dạy dỗ, đỡ đần phát biểu công cộng tu dưỡng lực lực lượng nhà giáo phát biểu riêng rẽ nh ư: Tham m ưu đúng lúc với hiệu trưởng ý kiến đề xuất với cung cấp quyền địa ph ương, Phòng dạy dỗ tạo ra tương hỗ trang tranh bị dạy dỗ học tập PC, máy chiếu nhiều chức năng,…; Huy động bố mẹ học viên đem đồ dùng phế truất thải sẵn với sẽ giúp nhà giáo tạo nên vật dụng, đồ dùng đùa nằm mê non… Mỗi mon tổ chức triển khai mục chính, kỹ cách thức giảng dạy dỗ mang lại tổ chun mơn thảo luận Sau tổ chức triển khai dạy dỗ khuôn mẫu nhằm thực công ty đ ề, ch ủ ểm phát biểu Hình như, tham khảo lại l ực trình độ chuyên môn c t ừng nhà giáo trải qua dự giờ, thăm hỏi lớp Đối với nhà giáo m ới nhập tr ường nhà giáo rộng lớn tuổi tác cần phải có plan tu dưỡng thích hợp ... khảo tăng Căn Thông tư số 12/ 2019/TT-BGDĐT ngày 26/8/2019 Sở giáo dục và đào tạo Đào tạo ra việc Ban hành công tác tu dưỡng thông thường xuyên nhà giáo thiếu nhi Thông tư số 19/2019/TT-BGDĐT ngày 12/ 11/2019 Sở... GDMN - Quản lí group, lớp học tập sở GDMN: Phân tích sở lý luận qu ản lý group, lớp sở GDMN; áp dụng loài kiến th ức chuẩn bị nhập qu ản lý group, lớp sở GDMN; tương hỗ người cùng cơ quan quản lý và vận hành group, lớp sở GDMN... nhà giáo trải qua dự giờ, thăm hỏi lớp Đối với nhà giáo m ới nhập tr ường nhà giáo rộng lớn tuổi tác cần phải có plan tu dưỡng thích hợp module GVMN 5: Hoạt động tự động tu dưỡng trình độ chuyên môn, nhiệm vụ GVMN I Ý

Bạn đang xem: module 5 mầm non theo thông tư 12

Xem thêm: rút ra một lá bài từ bộ bài 52 lá xác suất để được lá bích là

- Xem tăng -

Xem thêm: MODULE 5 BDTX MN THEO THÔNG tư 12,