rental là gì

Thông dụng

Danh từ

Số chi phí mướn hoặc mang đến thuê

Danh từ

Số chi phí mang đến mướn (nhà, đất); cống phẩm mang đến mướn (nhà đất); cống phẩm thu tô (ruộng đất)
Số chi phí mướn (nhà đất)
pay a telephone rental of đôi mươi pound a quarter
trả chi phí mướn Smartphone đôi mươi pao một quý
Sự mang đến thuê
rental charges
(thuộc ngữ) chi phí mướn nhà

Chuyên ngành

Cơ khí & công trình

sự phân phối nước tưới (ruộng)

Hóa học tập & vật liệu

thuế đất

Kỹ thuật công cộng

lợi tức mang đến thuê
thủy lợi phí

Kinh tế

sự mướn
sự thuê
tài sản mang đến thuê
thu nhập tô kim
thu thập chi phí mang đến thuê
tiền mang đến thuê
net rental
tiền mang đến mướn ròng
net rental
tiền mang đến mướn tịnh
tiền thuê
annual rental
tiền mướn năm
computer rental
tiền mướn máy tính
rental and maintenance
tiền mướn và phí sửa chữa
rental on capital
tiền mướn gia tài thiết bị
rental on capital
tiền mướn vốn
rental rate
suất chi phí thuê
weekly rental
tiền mướn tuần

tiền mướn (nhà, khu đất, xe pháo...)

Bạn đang xem: rental là gì

Xem thêm: ram là bộ nhớ trong hay ngoài

tác fake

Tìm thêm thắt với Google.com :

NHÀ TÀI TRỢ