tính giá trị biểu thức lớp 4

Toán lớp 4 tính độ quý hiếm của biểu thức là câu hỏi học viên áp dụng nhiều kiến thức và kỹ năng của phép tắc nhân, phân chia, nằm trong, trừ nhằm đo lường độ quý hiếm.

Bài học tập toán lớp 4 tính độ quý hiếm của biểu thức thời điểm hôm nay, Vuihoc.vn sẽ nhắc nhở lại những kiến thức và kỹ năng lưu ý và những dạng bài xích tập dượt áp dụng nhằm học viên rèn luyện.

Bạn đang xem: tính giá trị biểu thức lớp 4

1. Giới thiệu về bài học kinh nghiệm tính độ quý hiếm của biểu thức

1.1. Ví dụ 1: Tính độ quý hiếm biểu thức sau: 2747 + 174951

Đặt tính và tính có:

Ví dụ tính độ quý hiếm biểu thức

Thực hiện nay phép tắc tính theo đòi trật tự kể từ cần qua quýt ngược tao có:

 • 1 nằm trong 7 vì như thế 8, viết lách 8

 • 5 nằm trong 4 vì như thế 9, viết lách 9

 • 9 nằm trong 7 vì như thế 16, viết lách 6 lưu giữ 1

 • 2 nằm trong 4 vì như thế 6 thêm một vì như thế 7, viết lách 7

 • Hạ 17 xuống được 177696

Vậy độ quý hiếm của biểu thức 2747 + 174951 = 177698

1.2. Ví dụ 2: Tính độ quý hiếm biểu thức sau: 15 x 7 + 45 - 19

Thực hiện nay phép tắc tính theo đòi quy tắc nhân phân chia trước, nằm trong trừ sau tao có:

15 x 7 + 45 - 19 = 105 + 45 - 19 = 150 - 19 = 131

Vậy độ quý hiếm của biểu thức: 15 x 7 + 45 - 19 = 131

2. Tính độ quý hiếm của biểu thức 

a) Trong một biểu thức, nếu như chỉ mất phép tắc nhân và phép tắc phân chia hoặc phép tắc trừ và phép tắc nằm trong, tao tiến hành đo lường kể từ ngược qua quýt cần.

 • Nếu vô biểu thức, đối với tất cả phép tắc nhân, phép tắc phân chia, phép tắc nằm trong và phép tắc trừ, tao tiến hành nhân/ phân chia trước, cộng/ trừ sau.
 • Nếu vô biểu thức, với lốt ngoặc, tao tiến hành phép tắc tính ở vô ngoặc trước, ngoài ngoặc sau. 

b) Thực hiện nay biểu thức với phép tắc cộng

 •  Nhóm những số hạng vô biểu thức vẫn mang đến trở nên group với tổng là những số tròn xoe chục/ tròn xoe trăm/ tròn xoe ngàn.
 • Vận dụng đặc điểm phối hợp của phép tắc cộng: Khi thay đổi địa điểm những số hạng vô một tổng thì tổng không bao giờ thay đổi.
 • Công thức tổng quát: a + b + c = a + c + b = c + a + b

3. Bài tập dượt áp dụng tính độ quý hiếm biểu thức

3.1. Bài tập

Bài 1: Tính độ quý hiếm biểu thức

a) 16 + 4748 + 142 -183

b) 472819 + 174 - 19 x 98

c) 5647 - 18 + 1874 : 2

d) 87 x 192 - 216 : 6

Bài 2: Tính độ quý hiếm biểu thức Theo phong cách thuận tiện nhất.

a) 103 + 91 + 47 + 9

b) 261 + 192 - 11 + 8

c) 915 + 832 - 45 + 48

d) 1845 - 492 - 45 - 92

Bài 3: Tìm Y biết:

a) nó x 5 = 1948 + 247

b) nó : 3 = 190 - 90

c) nó - 8357 = 3829 x 2

d) nó x 8 = 182 x 4

Bài 4: Tính độ quý hiếm của phép tắc tính sau:

a) 1245 + 2837

b) 2019 + 194857

c) 198475 - 28734

d) 987643 - 2732

Bài 5: Hai ngày cửa hàng bán tốt 5124 lít dầu, biết ngày loại nhị bán tốt thấp hơn ngày loại nhất 124 lít. Hỏi thường ngày bán tốt từng nào lít dầu.

Bài 6. Tú với 76 viên bi, số bi của An tất tả 7 thứ tự số bi của Tú. An mang đến Hùng 24 viên. Hỏi tổng số bi của 3 các bạn là bao nhiêu?

Bài 7: Cho sản phẩm số sau: 1, 5, 9, 13, …,65, 69

a) Tính con số những số hạng vô sản phẩm số.

b) Tính tổng của sản phẩm số.

3.2. Bài giải

Bài 1:

Thực hiện nay theo đòi quy tắc của phép tắc nhân, phân chia, nằm trong trừ. Ta có:

a) 16 + 4748 + 142 - 183 = (4748 + 142) - 183 + 16 = 4890 - 167 = 4723

b) 472819 + 174 - 19 x 98 = 472819 + 174 - 1862 = 471131

c) 5647 - 18 + 1874 : 2 = 5629 + 937 = 6566

d) 87 x 192 - 216 : 6 = 16704 - 36 = 16668

Bài 2:

Thực hiện nay theo đòi quy tắc của biểu thức với chứa chấp phép tắc nằm trong, trừ tao có:

a) 103 + 91 + 47 + 9 = (103 + 47) + (91 + 9) = 150 + 100 = 250

b) 261 + 192 - 11 + 8 = (261 - 11) + (192 + 8) = 250 + 200 = 450

c) 915 + 832 - 45 + 48 = (915 - 45) + (832 + 48) = 870 + 880 = 1750

d) 1845 - 492 - 45 - 8 = (1845 - 45) - (492 +8) = 1800 - 500 = 1300

Bài 3:

a) nó x 5 = 1948 + 247

y x 5 = 2195

y = 2195 : 5

y = 439

b) nó : 3 = 190 - 90

y : 3 = 100

y = 100 x 3

y = 300

c) nó - 8357 = 3829 x 2

y - 8357 = 7658

y = 7658 + 8357

y = 16015

d) nó x 8 = 182 x 4

y x 8 = 728

y = 728 : 8

y = 91

Bài 4:

Đặt tính và tính, những chữ số bịa đặt trực tiếp sản phẩm cùng nhau. Thực hiện nay phép tắc tính kể từ cần qua quýt ngược. Ta có:

Tính độ quý hiếm biểu thức a

 • 7 nằm trong 5 vì như thế 12, viết lách 2 lưu giữ 1

 • 3 nằm trong 4 vì như thế 7 thêm một vì như thế 8, viết lách 8

 • 8 nằm trong 2 vì như thế 10, viết lách 0 lưu giữ 1

 • 2 nằm trong 1 vì như thế 3 thêm một vì như thế 4, viết lách 4

Vậy 1245 + 2837 = 4082

Xem thêm: phương tiên sinh chờ ngày anh nhận ra em

Tính độ quý hiếm biểu thức b

 • 7 nằm trong 9 vì như thế 16, viết lách 6 lưu giữ 1

 • 5 nằm trong 1 vì như thế 6 thêm một được 7, viết lách 7

 • 8 nằm trong 0 vì như thế 8, viết lách 8

 • 4 nằm trong 2 vì như thế 6, viết lách 6

 • Hạ 19 xuống được thành quả 196876

Vậy 2019 + 194857 = 196876

Tính độ quý hiếm biểu thức c

 • 5 trừ 4 vì như thế 1, viết lách 1

 • 7 trừ 3 vì như thế 4, viết lách 4

 • 4 ko trừ được mang đến 7 mượn 1, 14 trừ 7 vì như thế 7, viết lách 7 lưu giữ 1

 • Mượn 1 được 18 trừ 9 vì như thế 9, viết lách 9 lưu giữ 1

 • 2 thêm một vì như thế 3, 9 trừ 3 vì như thế 6, viết lách 6

 • 1 trừ 0 vì như thế 1, viết lách 1

Vậy 198475 - 28734 = 169741

Tính độ quý hiếm biểu thức d

 • 3 trừ 2 vì như thế 1, viết lách 1

 • 4 trừ 3 vì như thế 1, viết lách 1

 • 6 ko trừ mang đến 7, mượn 1 được 16 trừ 7 vì như thế 9, viết lách 9 lưu giữ 1

 • 2 thêm một vì như thế 3, 7 trừ 3 vì như thế 4, viết lách 4

 • Hạ 98 xuống được kết quả: 987643 - 2732 = 984911

Bài 5:

Mỗi ngày bán tốt số lít dầu là:

(5124 - 124) : 2 = 5000 : 2 = 2500 (lít dầu)

Ngày loại nhất bán tốt rộng lớn ngày thứ hai là:

2500 + 124 = 2624 (lít dầu)

Vậy ngày loại nhất bán tốt 2624 lít, ngày loại nhị bán tốt 2500 lít dầu

Bài 6:

Số bi của An là:

76 x 7 = 532 (viên bi)

Tổng số bi của 3 các bạn là: 532 + 76 = 608 viên bi

Bài 7:

a) Cách tính con số những số hạng vô sản phẩm số là:

Số số hạng = (Số hạng cuối - Số hạng đầu) : d + 1

(d là khoảng cách thân thiện 2 số hạng liên tiếp)

Theo bài xích rời khỏi tao với số số hạng là: (69 - 1) : 4 + 1 = 18

Vậy sản phẩm số bên trên với 18 số hạng

b) Các tính tổng vô sản phẩm số:

Tổng = [ (số đầu + số cuối) x Số lượng số hạng ] : 2

Theo bài xích rời khỏi tao với tổng của sản phẩm số bên trên là: [(69 + 1) x 18] : 2 = 630

Vậy tổng những số hạng vô sản phẩm số bên trên là 630

4. Bài tập dượt tự động luyện toán lớp 4 tính độ quý hiếm biểu thức (Có đáp án)

4.1. Bài tập

Bài 1: Tính độ quý hiếm biểu thức sau

a) 164 x 6 : 3

b) 7685 + 953 + 747 - 85

c) 584 x 14 x 5

d) 9589 - 987 - 246

Bài 2: Tìm phương pháp tính thuận tiện nhất

a) 211 - 111 - 99

b) 324 x 8 + 45 - 152

c) 525 + 917 - 198 + 320

d) 35 x 7 : 5 

Bài 3: Tìm nó biết

a) nó x 15 = 7264 + 5111

b) nó + 4763 = 1947 x 3

c) nó : 8 = 478 - 98

d) nó - 9874 = 1984 x 5

Bài 4: Cho sản phẩm số sau: 1, 3, 5, 7, …, 97, 99

a) Tính con số số hạng của những sản phẩm số.

b) Tính tổng của sản phẩm số sau.

4.2. Đáp án

Bài 1:

a) 328

b) 9300

c) 40880

d) 8356

Bài 2:

a) 1

b) 2485

c) 1564

d) 49

Bài 3:

a) nó = 825

b) nó = 1078

c) nó = 3040

d) nó = 19794

Bài 4

Xem thêm: 1 km bằng bao nhiêu mét

a) với 50 số hạng

b) tổng là 2500

Toán lớp 4 tính độ quý hiếm của biểu thức yêu cầu học sinh cần thiết áp dụng nhiều kiến thức và kỹ năng, kĩ năng nhằm giải. Để con cái tiếp thu kiến thức chất lượng tốt rộng lớn bố mẹ rất có thể tìm hiểu thêm những khóa đào tạo và huấn luyện toán online bên trên iitm.edu.vn nhé!